Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1414 (2008-2009)
Innlevert: 25.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 03.07.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 347 (2008-2009) og spørsmål nr. 306 (2008-2009) angående en fastlege, McWere, i Sarpsborg som måtte stenge sin praksis på kort varsel på grunn av manglende oppholds- og arbeidstillatelse. Pasientjournalene ble flyttet, men pasientene har aldri godkjent flyttingen og får fremdeles ikke tilgang på egne journaler.
Er personvernet ivaretatt når journaler flyttes fra en lege til et annet legekontor uten pasientenes samtykke, og kan det aksepteres at journalene ikke utleveres på forespørsel?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål nr. 347 (2008-2009) og spørsmål nr. 306 (2008-2009) hvor jeg stilte spørsmål rundt en fastlege, McWere, i Sarpsborg som måtte stenge sin praksis på kort varsel på grunn av manglende oppholds- og arbeidstillatelse. Fastlegen ble utvist av landet 13.11.2008 og pasientene demonstrerte i protest mot at de mistet sin fastlege. Helsesjefen i Sarpsborg lovet i følge pasientene en vikar som skulle jobbe ut fra det samme legekontor, men etter hva pasientene nå forteller ble hjemmelen til McWere flyttet uten vedtak.
Allerede 12.02.2009 fikk McWere ny arbeids- og oppholdstillatelse og pasientene er nå meget kritiske til hvorfor Sarpsborg kommune ikke sørget for vikar til formalitetene med arbeidstillatelsen var i orden.
Da McWere startet å jobbe i Sarpsborg igjen fikk han i følge legesekretæren et brev fra Sarpsborg kommune om at han måtte levere fra seg alle pasientjournaler før mandag 300308 hvis ikke det skjedde ville Sarpsborg kommune anmelde han. Den nye fastlege som pasientene automatisk ble overført til var på plass 23.03.2009 ved Hafslundsøy Legesenter, altså lenge etter at McWere var tilbake.
Alle papirjournalene ble hentet på McWeres kontor 30.03.09, men serveren med journaler ble overflyttet til den nye fastlegen 17.04.2009.
Pasienter forteller at de ikke visste at de var overført til ny fastlege før de sjekket på NAV sin hjemmeside, og de har ikke har godkjent eller ønsket flytting av journalene. De kan ikke forstå hvorfor journalene ble flyttet til den nye fastlegen på Hafslundsøy legesenter når McWere allerede var tilbake i ny praksis. Jeg har nå kontakt med pasienter som prøver og få tak i sine journaler, men som får beskjed om at legekontoret ikke har åpnet serveren til McWere, og at dette fortsatt kan ta minst en måned til. Mye tyder på at legekontoret ikke får åpnet programmet, og at det er kostnaden ved å få ut opplysningene som har ført til dennen spesielle situasjonen. Pasienter finner dette meget uholdbart og vurderer å anmelde Hafslundsøy Legesenter til politiet, da de mener at når legen holder journalene tilbake kan pasientenes liv i fare.
McWere driver nå som privatpraktiserede på legekontoret i de samme lokalene hvor han tidligere hadde sin fastlegepraksis, og mange av hans tidligere pasienter vil fortsatt bruke han selv om de ikke får refusjon. Det er viktig at personvernet ivaretaes, og at pasientjournaler ikke flyttes eller blir tilgjengelige for andre enn de pasientene selv godkjenner, og denne saken bør derfor snarest finne en løsning som ivaretar personvernet og pasientenes rett til å få tilgang på sin egen journal.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis presisere at det å ha kontroll med behandlingen av helseopplysninger som gjelder egen person er et viktig personvernprinsipp og et klart utgangspunkt for helsetjenestens regulering av behandling av helseopplysninger.

Overføring av journaler fra en lege til et annet legekontor er regulert i helsepersonellloven § 45 og forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal, mens regler om skifte av fastlege er regulert i forskrift 14. april 2000 nr. 328 om fastlegeordningen i kommune.

Gjeldende regelverk krever ikke eksplisitt samtykke fra pasienten for overføring av journal, men pasienten har rett til å motsette seg overføring. Dette følger både av pasientrettighetsloven § 5–3 og helsepersonelloven § 45.

Overføring av pasienter til ny fastlege reguleres i forskriften om fastlegeordningen. Det følger av forskriften § 13 at når en ny fastlege overtar praksis fra en fastlege som avslutter sin virksomhet og sitt avtaleforhold, blir listen over personer overført til den nye fastlegen. Videre følger at kommunen skal gjøre personer på listen oppmerksom på dette, og på retten til å skifte fastlege.

Regler om overføring av journal er inntatt i pasientjournalforskriften § 15 med hjemmel i helsepersonelloven § 45 tredje ledd. Det følger av bestemmelsen at pasienten kan kreve at pasientjournalen overføres til ny fastlege. Den enkelte pasient kan motsette seg slik overføring og kreve sin journal overført til et annet bestemt helsepersonell eller til en annen bestemt virksomhet.

Legen som har ført journalen har på sin side plikt til å utlevere journalopplysningene dersom pasienten ønsker ny fastlege. Slik jeg ser det, vil det være naturlig at kommunen - samtidig som de informerer pasienten om retten til å skifte fastlege – også informerer pasienten om retten til å motsette seg overføring av journal og til å kreve at journalen i stedet blir overført til et annet bestemt helsepersonell.

De pasientene som fortsatt ønsker å bruke McWere som sin lege, kan således kreve at journalene/journalopplysningene tilbakeføres til ham.

Når det gjelder pasientens rett til innsyn i egen journal, herunder rett til kopi, følger dette helt klart av pasientrettighetsloven § 5–1.

Jeg kan informere om at spørsmål om hvem som har rådighetsrett/forvaltningsansvaret for pasientjournaler har vært vurdert av Høyesterett, som i en kjennelse 25. oktober 2006 stadfestet Borgarting Lagmannsretts avgjørelse om at ”utgangspunktet må være at en leges skriftlige nedtegninger må tilhøre og forvaltes av ham, med de begrensinger som lovgivningen til enhver tid oppstiller i forhold til pasienten”. I Høyesteretts kjennelse fremheves taushetsplikten som helt sentral i forhold til hvem som har forvaltningsansvaret for de taushetsbelagte opplysningene, og at grunntanken er at taushetsplikten overholdes best ved at den som har taushetsplikt også forvalter opplysningene.

Gjeldende regelverk på området burde etter min vurdering på en god måte ivareta pasientenes selvbestemmelsesrett og personvern. Dersom pasienten mener at regelverket på dette området ikke følges, kan saken tas opp med Helsetilsynet i fylket. Den konkrete situasjonen som har oppstått i Sarpsborg kommune ønsker jeg ikke å kommentere nærmere. Jeg er kjent med at Helsetilsynet i Østfold er inne i saken, og at de tekniske problemene nå synes å være løst. Jeg legger derfor til grunn at pasientene det gjelder nå kan få innsyn i journalen og kopi dersom det er ønskelig. Jeg mener at det ikke kan aksepteres at journalen på forespørsel ikke utleveres til pasienten, forutsatt at lovens vilkår for øvrig er oppfylt.