Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1415 (2008-2009)
Innlevert: 25.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 05.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 1049 2008-2008. Jeg er kjent med at Statens Vegvesen deler inn veier i fem ulike kategorier fra svært god til svært dårlig. Jeg er kjent med at det foreligger slike inndeling for Europa- riks- og fylkesveier over hele landet. Jeg går ut fra at Regjeringen i sin nye NTP for 2010 - 2019 som Stortinget nå har vedtatt har dimensjonert og styrt planlagt ressursbruk slik at andel gode veier vil øke.
Kan statsråden legge frem tall for slik inndeling av veinettet ved start 2010 og slutt 2019?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er kun tilstanden til vegdekkene som Statens vegvesen klassifiserer i de fem kategoriene som representanten Sortevik refererer til i spørsmålet. Tilstanden til vegdekkene er kun én av mange parametere som karakteriserer den samlede tilstand til en veg. Andre parametere er vegbredde, kurvatur og lignende. Statens vegvesen benytter ikke noen tilsvarende kategorisering av vegene basert på alle parametere som karakteriserer vegene sin samlede tilstand. Det er derfor ikke mulig å gi en slik oversikt som det bes om.

Det er ikke laget prognoser for hvordan den samlede tilstandsutviklingen for vegene vil utvikle seg i perioden 2010 – 2019. I NTP 2010 - 2019 er det lagt til grunn at man skal øke satsingen på drift og vedlikehold slik at det tas bedre vare på den kapitalen som er lagt ned i infrastrukturen, uten at det er fastlagt hvor stor andel av denne økningen som vil benyttes til å bedre tilstanden til vegdekkene. Det er forutsatt at gjennomføringen av NTP 2010 – 2019 vil redusere vedlikeholdsetterslepet, og dermed føre til en bedre tilstand på vegnettet. Dette er et resultat både av den økte satsingen på drift og vedlikehold og en økt innsats til mindre utbedringer. I tillegg vil en innenfor investeringsrammen til riksveger øke innsatsen både til store prosjekt og til programområdene, noe som gjør at en rekke riksvegruter får en kraftig standardutbedring.