Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1416 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 05.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Vegvesen deler inn veier i fem ulike kategorier; fra svært god til svært dårlig. Dette gjelder etter det jeg har forstått stamveier, riksveier og fylkesveier.
Kan statsråden fremlegge en oversikt over hvordan andel veier klassifisert som svært dårlig eller dårlig for disse tre veiklassene har utviklet seg fra status ved inngang til 2005 til status ved utgang 2009?

Begrunnelse

Jeg ber om å få dette oppgitt for hhv. stamveier, riksveier og fylkesveier fordelt på fylker og eventuelt også pr. regioner tilsvarende Statens Vegvesens organisering i ulike regioner.
Jeg har forstått det slik at det brukes flere kriterier som grunnlag for kategorisering av veiene; bl.a. veibredde, dekkstandard og hjulspor. Jeg har også forstått det slik at denne registreringen gjøres av SVV selv og at registreringsdata legges inn i en nasjonal veidatabase. Jeg går derfor ut fra at SD på bakgrunn av dette kan skaffe frem spesifikasjon som etterspørres. Om ikke registrering foretas hvert år går jeg også ut fra at SD på bakgrunn av data, prognoser og mål fra Vegdirektoratet kan skaffe måling fra ult. 2004/primo 2005 og tilsvarende ult. 2009/primo 2010 slik at utviklingen av begrepet "Gode veier i hele landet" kan dokumenteres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar av 04. august 2009 på spørsmål nr. 1415 til skriftlig besvarelse fra representanten Arne Sortevik.