Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 03.07.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Ordfører Erik Haatvedt (Ap) skriver i brev 14. mai til Regjeringen, enstemmig vedtatt av Tinn kommunestyre, at kommunen beklager at Titanetableringen ikke blir realisert og at Regjeringen ikke har lagt til rette for dette. Kommunestyret oppfatter dette som et løftebrudd fra Regjeringen og de rød-grønne partiene, og ber om en begrunnelse fra Regjeringen for den håndtering som er gjort og de løfter som er gitt.
Hva er bakgrunnen for løftebruddet og hvordan vil Regjeringen sikre kompetansearbeidsplasser i Tinn?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Tinn kommune har over tid hatt betydelige utfordringer knyttet til næringsutviklingen. Myndighetene har hatt en nær dialog med både kommunen og Hydro om utfordringene. Det har vært satset aktivt for å legge til rette for næringsutvikling i kommunen over mange år. Satsingen på næringsutvikling har bidratt til å skape nye arbeidsplasser og bedriftsetableringer. Flere av satsingene har blant annet fått støtte fra virkemiddelapparatet. Jeg er godt kjent med at det i den senere tid har vært arbeidet aktivt lokalt med sikte på å få lokalisert en fabrikk for produksjon av titankomponenter i Tinn kommune.

Regjeringen legger stor vekt på at vi skal ha rammevilkår som gir lønnsomme arbeidsplasser og som bidrar til at våre bedrifter kan utnytte mulighetene i en global økonomi. Regjeringen har i forbindelse med uroen i finansmarkedet gjennomført en rekke tiltak for å styrke rammebetingelsene for bedriftene. Regjeringen tar situasjonen på alvor og har vist at vi er innstilt på å gjennomføre de tiltak som er nødvendige. Vi gjør det vi kan for å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå i Norge. Regjeringens tiltak har også betydning for næringsutviklingen i Tinn kommune.

Vi har bidratt til at kapitalmarkedet igjen skal kunne fungere slik at gode prosjekter kan realiseres. Vi har satt i verk en finanspolitisk tiltakspakke som stimulerer aktiviteten i de næringer som merker krisen mest. Pakken inneholder også målrettede skattelettelser for bedriftene, og vi har laget mer fleksible permitteringsregler slik at bedriftene kan beholde verdifull arbeidskraft til etterspørselen tar seg opp igjen.

Regjeringen har økt næringslivets tilgang til kapital gjennom en betydelig styrking av Innovasjon Norges rammer og sist i forbindelse med revidert budsjett for 2009. Rammen for lavrisikolån er til sammen økt med 2 mrd. kroner til 3,5 mrd. kroner, mens rammen for innovasjonslån er økt med 1,1 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. Samtidig er bevilgninger til tilskudd og tapsavsetninger økt betydelig med til sammen 437 mill. kroner.

Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen spør også om hvordan regjeringen vil sikre kompetansearbeidsplasser i Tinn. Regjeringen arbeider aktivt for å legge til rette for utvikling av et mer kunnskapsintensivt næringsliv og økt forskning i bedriftene. Derfor er blant annet ordningen med forsknings- og utviklingskontrakter under Innovasjon Norge økt med 65 mill. kroner til 330 mill. kroner. Bevilgningen til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i Norges forskningsråd er økt med 75 mill. kroner. Regjeringen har også innført en landsdekkende ordning med etableringsstipend på 150 mill. kroner for å stimulere til nyetablering i hele landet.

Økte rammer til virkemiddelapparatet åpner for at flere av bedriftene kan få støtte til prosjekter. Jeg vil i den forbindelse vise til at Innovasjon Norge hittil i 2009 har gitt tilsagn om støtte til flere betydningsfulle satsinger i distriktsnæringslivet.

Ordningene under Innovasjon Norge er et av Nærings- og handelsdepartementets viktigste virkemidler for støtte til bedrifter og tilrettelegging for innovasjon og nyskaping. Departementet forvalter ikke selv bevilgninger for å støtte enkeltprosjekter.

I tillegg til Innovasjon Norge kan SIVA være aktuell virkemiddelaktør for å legge til rette for realisering av prosjekter. SIVAs eiendomsengasjement består av heleide industrianlegg, der SIVA står for bygging og utleievirksomhet, og av eiendomsselskaper, der SIVA eier bygg sammen med andre.

Nærings- og handelsdepartementet gir overordnede politiske føringer for hvordan Innovasjon Norge og SIVA skal forvalte de midlene som Stortinget bevilger. Innovasjon Norge og SIVA tar på den bakgrunn beslutninger om støtte til enkeltbedrifter. Beslutningene er basert på uavhengige faglige vurderinger. Det innebærer at departementet ikke deltar i vurderingen av enkeltsaker. Departementet kan derfor heller ikke kommentere hvorfor enkelte søknader ikke innfris.

Jeg vil fortsatt følge utviklingen i Tinn kommune, og jeg er opptatt av at Tinn skal være et livskraftig samfunn. De betydelige økte rammene for virkemiddelapparatet innebærer at fremtidsrettede satsinger også i Tinn bør kunne være i god posisjon for å søke om støtte i virkemiddelapparatet.