Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1422 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 29.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden garantere at anskaffelsesregelverket blir fulgt i den nye prosessen og at tilbyderne blir behandlet likt?

Begrunnelse

Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norges gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester ble nettopp overlevert Stortinget. Undersøkelsen avdekker at Helse Midt-Norge RHF handlet i strid med anskaffelsesregelverket. Tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontakt. En viktig årsak til regelbruddene er at sentrale deler av virksomheten i Helse Midt-Norge RHF ikke var godt nok organisert. Det vises gjennom sviktende planlegging, manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring. Fortsatt kommer det bekymringsmeldinger og påstander om at anskaffelsesregelverket ikke blir fulgt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Midt-Norge RHF hadde en mangelfull håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester i 2007 og i den senere prosessen rundt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne. Denne saken har vært krevende for Helse Midt-Norge RHF både med tanke på å rette opp de feil som her ble gjort, og i forhold til deres omdømme. Det er viktig for tilliten til Helse Midt-Norge RHF at de lykkes både i den konkrete oppfølgingen av saken om kjøp av ambulansetjenester, og i sitt generelle arbeid for å styrke organisering og kvalitetssikring av sine anskaffelser.

Jeg forutsetter at Helse Midt-Norge RHF i fortsettelsen av denne anskaffelsen følger regelverket for offentlige anskaffelser, og at både prosessene og håndteringen av alle aktører skjer innenfor denne rammen. Det er imidlertid i forhold til det etablerte ansvars- og styringssystemet umulig for meg å garantere at det ikke vil skje brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i fremtiden. Jeg har likevel tillit til at styret i Helse Midt-Norge RHF følger opp dette på en skikkelig måte.

Departementet har gjennom sin styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket viktigheten av at regelverket overholdes ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Eierstyringen har gjennom flere år hatt oppmerksomhet rettet mot behovet for å få en bedre kvalitet i spesialisthelsetjenestens anskaffelser. Senest i foretaksmøtene i januar 2009 påla departementet de regionale helseforetakene å utrede tiltak for å styrke kompetansen i spesialisthelsetjenesten mht. offentlige anskaffelser. Jeg viser her til mitt brev av 24.06.09, hvor jeg i svar på spørsmål om samme sak fra representanten Skjelstad har beskrevet departementets eierkrav på området.

Jeg vil avslutningsvis igjen understreke at departementet ser alvorlig på de forhold som blant annet Riksrevisjonens rapport har pekt på i denne saken. Jeg forutsetter derfor at involverte aktører og andre tar aktiv lærdom av disse forhold i fremtidige anskaffelsesprosesser.