Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1423 (2008-2009)
Innlevert: 29.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 07.07.2009 av justisminister Knut Storberget

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I Agder Politidistrikt har ni operasjonsledere slått alarm om manglende politiberedskap og manglende trygghet for befolkningen. Dessuten vil kun tre politibåter være i beredskap i 13 kystkommuner på Sørlandet i sommer.
Mener statsråden at dette er en betryggende beredskap for Agders befolkning og turister denne sommeren?

Begrunnelse

Ni operasjonsledere har skrevet brev til politimesteren i Agder, der de slår alarm om manglende nærpoliti og fare for at liv og helse kan trues. Retten til trygghet er grunnleggende for befolkningen, men mange stiller nå spørsmål om ressurstilgangen til politiet på Sørlandet. Et manglende nærpoliti og lange utrykningsavstander gir lite synlig politi.
Dessuten er kun tre av fem politibåter i aktiv tjeneste i 13 kystkommuner på Sørlandet i sommer. Båtene vil da kun benyttes til utrykning ved akutte situasjoner. Dette gir en svært dårlig tilstedeværelse på sjøen i en hektisk turistsesong. Et synlig politi på sjøen vil klart kunne forebygge ulykker. Jeg viser også til mitt spørsmål til statsråden i fjor sommer, besvart 01.09.08, der manglende politiberedskap i Flekkefjord ble tatt opp. Situasjonen med synlig nærpoliti og politibåter i aktiv tjeneste, synes altså ikke å være forbedret for den kommende sesongen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg nevne at departementet tidligere hadde den direkte etatsstyringen av det enkelte politidistrikt. Da Politidirektoratet ble opprettet og politireformen vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, innebar dette også vesentlige endringer i den administrative styringen av norsk politi. Etatsstyringsoppgavene for politidistriktene og de fleste særorganene ble delegert til Politidirektoratet, herunder ressursfordeling, intern organisering og resultatoppfølging.

Dette innebærer at politibudsjettet fordeles av Politidirektoratet. Fordelingen skjer ut fra en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Den enkelte politimester er ansvarlig for å fastsette både årsverksrammen og midler til drift og investeringer innenfor rammetildelingen. Dette gjelder også innkjøp av båter.

Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som opplyser at ”Politiberedskapen i Agder politidistrikt er ivaretatt ved aktiv patruljetjeneste på døgnbasert basis. For å sikre tilstrekkelig bemanning til tider og på steder man etter en risikovurdering og statistisk sett har mest å gjøre, må bemanningen på de minst sårbare tidene reduseres til det som er nødvendig.

Etter at ”politikonflikten” startet har Agder politidistrikt erfart at ansatte i stor grad verner om sin fritid og ber seg fritatt for overtidsarbeid under henvisning til arbeidsmiljøloven. Det er heller ingen vilje til "frivillige" omlegginger av tjenesten. For å ivareta den alminnelige politiberedskapen har politimesteren derfor ved behov flyttet kapasitet/patruljer på tvers av driftsenhetene i distriktet. Dette medfører imidlertid at det noen ganger tar tid før politiet når frem. Bemanningen er således f.t. ikke optimal, men hittil har befolkningen fått hjelp når de trenger det. Det kan ellers nevnes at politimesteren har satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å se på hvordan beredskapen kan gjøres noe mer robust, slik at en i større grad kan tåle fravær som sykdom, kurs etc.

Sjøtjenesten er lagt på samme nivå som i 2008. I den sammenheng kan det nevnes at Agder politidistrikt er et av de politidistrikter i landet som har flest politibåter for å ivareta sjøsikkerheten. Tre av de 5 politibåtene som Agder disponerer kjører med mannskaper i tabulert tjeneste med utmønstring henholdsvis i Mandal, Kristiansand og Arendal. Videre disponerer distriktet 2 mindre båter, en i Lillesand og en i Risør, som kan brukes når tjenesten tillater dette bemanningsmessig. Når det gjelder registrering av aktivitet de siste årene viser statistikken at Agder er det politidistriktet etter Oslo som kontrollerer flest båter og som reagerer mest på lovbrudd til sjøs, bla knyttet til promillekjøring, hastighetsovertredelser og farlig navigering m.v. Med øvrige offentlige og frivillige redningsressurser til sjøs, mener distriktet at tryggheten på sjøen er godt ivaretatt.”

Agder politidistriktet har hatt en budsjettøkning (inklusive lønns- og prisjusteringer) på ca 23 millioner kroner fra 2008 til 2009, og en økning (inklusive lønns- og prisjusteringer) på hele 77 millioner kroner i perioden 2003 – 2009. I forbindelse med regjeringens tiltakspakke i februar fikk Agder politidistrikt 14 årsverk. Dette utgjør en betydelig ressursøkning og skulle gi politidistriktet gode rammevilkår.

Jeg vil også få minne om at bevilgningene til politi- og påtalemyndighet er økt med over 1 milliard kr i 2009 (inklusive lønns- og prisjusteringer). Når det gjelder bemanningen i politiet viser jeg til Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet”, hvor det er foreslått å øke antall polititjenestemenn med 2 700 og andre stillinger med 1 000 innen 2020. Med de økninger som har vært på sivile stillinger er vi allerede halvveis til denne målsettingen. For polititjenestemenn er opptaket til Politihøgskolen økt til 432 i 2007 og 2008 og hele 552 i 2009. I og med at det tar 3 år å utdanne politistudenter, vil det dessverre fortsatt ta noen år før vi kan se resultatene av disse økningene. Med opprettelse av 460 nye sivile stillinger vil ca 280 polititjenestemenn frigjøres til operativt arbeid.

Jeg har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren i Agder prioriterer og fordeler ressursene med sikte på en best mulig polititjeneste for alle innbyggere i politidistriktet, inkludert sommergjester.