Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1424 (2008-2009)
Innlevert: 29.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 09.07.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): På hvilken måte vil statsråden bidra for å etablere et tidsriktig skoletilbud i høst- og vårsemesteret på skoleskipene "Statsraad Lehmkuhl", "Christian Radich" og "Sørlandet", slik at skipene får mulighet til helårsdrift og dermed kan vernes gjennom bruk?

Begrunnelse

ABM-Utvikling har på oppdrag for Kirke- og kulturdepartementet laget en evaluering av Skværriggerutvalgets innstilling. Skværriggerutvalget ble opprettet av Norsk Museumsutvikling på oppdrag fra Kirke- og kulturdepartementet i 2002 for å gjennomgå driftsvilkårene for de tre store norske seilskipene, ”Statsraad Lehmkuhl”, ”Christian Radich” og fullriggeren ”Sørlandet”.
Hovedkonklusjonen var at de bevaringsverdige skipene måtte vernes gjennom aktiv drift. Dette skulle bl.a. gjøres ved å arbeide for helårsdrift for alle skutene gjennom å etablere et tidsriktig skoletilbud i høst- og vårsemesteret, og ved at staten skulle finansiere en betydelig del av de nødvendige ekstraordinære vedlikeholdsarbeider og etablere en langsiktig støtte til fremtidige arbeider.
Etter 2002 har ”Christian Radich” hatt kontrakt med Sjøforsvaret, som leier skipet 3 måneder om våren og 3 måneder om høsten til opplæring av sine befalskoleelever. Sjøforsvarets befalskole flytter fra Horten til Bergen og kontrakten med Radich går ut 2010. Tilsvarende har ”Statsraad Lehmkuhl” kontrakt med Sjøforsvaret noen uker hver sommer og 3 måneder om høsten til opplæring av kadettene ved Sjøkrigsskolen. Avtalene med Sjøforsvaret har gitt Radich og Lemkuhl grunnlag for full besetning. Radich har i praksis helårsdrift mens Lehmkuhl har drift ca. 9 måneder. Driftssituasjonen for fullriggeren ”Sørlandet” er slik den var i 2002, med drift ca. 5 måneder i året.
Den statlige og offentlige støtten dekker en stadig mindre andel av skipenes driftsutgifter, noe som gjør at skipenes tilbud om åpne tokt, 10. klassetokt og mulighetene for å være en arena for åpen kulturformidling reduseres ved at prisene blir for høye. Samtidig har staten bevilget betydelig mindre til ekstraordinært vedlikehold og fremtidig vedlikehold enn det Skværriggerutvalget anbefalte.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Staten v/ Kultur- og kirkedepartementet bidrar med årlige faste driftstilskudd til de tre skværriggerne Statsraad Lemkuhl, Christian Radich og Sørlandet. Forvaltningen av tilskuddet er delegert til ABM-utvikling. I år er det samlede driftstilskuddet til skværriggerne kommet opp i over 12,6 mill. kroner, hvilket utgjør en økning på godt over 25 % siden 2002, da Skværriggerutvalgets rapport ble lagt fram.

I tillegg til det årlige driftstilskuddet har skværriggerne siden 2003 mottatt fra Kultur- og kirkedepartementet et tilskudd på til sammen 43 mill. kroner for å dekke ekstraordinært vedlikehold. Som nevnt i ABM-utviklings evaluering av Skværriggerutvalgets innstilling er nærmere 27 mill. kroner blitt tildelt fra kulturdelen av overskuddet fra Norsk Tipping i årene 2004-2008. I tillegg til dette ble det i 2003-2004 tildelt drøyt 14,5 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 328 post 75 til ekstraordinært vedlikehold. I 2009 er det avsatt 1,5 mill. kroner til vedlikehold som eget tiltak over statsbudsjettets kap. 328 post 78.

Skværriggerutvalgets rapport fra 2002 slo fast at det i tillegg til det ordinære statstilskuddet til drift og vedlikehold var et behov for 38,6 mill. kroner fra staten til ekstraordinær opprustning av de tre seilskutene. Med tilskuddet i 2006 var dette behovet innfridd. Siden 2007 har departementet likevel bidratt med ytterligere nær 4,5 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold.

Formålet med Kultur- og kirkedepartementets tilskudd til de tre seilskutene er å ivareta skipene som viktige maritime kulturminner samt videreføre kulturen rundt dem, herunder den kompetanse og kunnskap de som arbeider med skværriggerne, besitter. Bruken av seilskipene som skoleskip ligger som sådan utenfor Kultur- og kirkedepartementets ansvarsområde.