Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1425 (2008-2009)
Innlevert: 29.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 28.07.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan finansministeren gi et anslag på hva overskuddet på statsbudsjettet blir dersom dagens oljepris på ca. 70 $ fatet holder seg ut året?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Revidert nasjonalbudsjett ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 350 kroner per fat i 2009. Gjennomsnittlig oljepris hittil i år (per 20. juli) er på knapt 53 USD, eller knapt 350 kroner, per fat. Dersom en legger til grunn en oljepris på 70 $ per fat resten av året, vil gjennomsnittlig oljepris ligge på drøyt 60 USD, eller om lag 390 kroner per fat for 2009 sett under ett. Dette er 40 kroner høyere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2009.

En økning i oljeprisen på 40 kroner per fat vil isolert sett kunne trekke statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten opp med knapt 23 mrd. kroner i år, jf. virkningstall i tabell 2.4 i Nasjonalbudsjettet 2009. Det er da forutsatt at gassprisene følger utviklingen i oljeprisen med et tidsetterslep på et halvt år, og det er forutsatt at økningen i oljeprisen ikke påvirker produksjon, investeringer eller øvrige kostnader.

Handlingsregelen for bruk av oljepenger legger til rette for en stabil utvikling i norsk økonomi. Blant annet innebærer retningslinjene at statsbudsjettet skjermes fra virkningene av midlertidige svingninger i oljeprisen. Innbetalingene fra petroleumsvirksomheten til staten plasseres i Statens pensjonsfond - Utland. Dette innebærer at en økning i statens netto kontantstrøm fra olje- og gassvirksomheten, utover de inntektene det er budsjettert med, vil gi en like stor økning i det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond - Utland.