Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1428 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 09.07.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I et brev fra Helsedirektøren til Helse- og omsorgsministeren kommer det ifølge Aftenposten fram at innføringen av nytt nødnett vil bli ytterligere vesentlig forsinket ut over den toårsforsinkelsen som allerede har oppstått. Helsedirektøren skriver også at "Vi har ingen framtidsplan som vi kan forholde oss til". I tillegg meldes det at kostnadsoverskridelsene vil bli betydelige.
Hvilke grep vil justisministeren foreta seg for å sikre at arbeidet med å innføre et nytt nødnett kommer inn i et bedre spor?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: (Spørsmålet er stilet til Justisminister Knut Storberget). Innledningsvis vil jeg informere om at jeg er oppnevnt som settestatsråd ved behandlingen av Nødnettsaken.

Årsaken til forsinkelsene ligger hos leverandøren som ikke har levert i tide.

Som det fremgår av St.prp. nr. 83 (2008-2009): "Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett" er det imidlertid også behov for visse endringer i spesifikasjonene til kommunikasjonssentralene til helse og brann. Disse endringene ligger ikke inne i den gjeldende kontrakten og det er ikke rom for å dekke utgiftene til innenfor den vedtatte kostnadsrammen på 900 mill. kroner.

I tillegg har det vært knyttet utfordringer til å få avklart, utviklet og levert alle de spesialfunksjonene som ble avtalt og som ligger i kontrakten, spesielt for helsesektorens kommunikasjonssentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral/AMK, akuttmottak i sykehus og kommunale legevakter). Arbeidet med disse avklaringene pågår fortsatt.

Det skal i denne sammenheng nevnes at helsevesenet har en noe komplisert struktur og legger opp til å benytte noe over 45 kommunikasjonssentraler i området rundt Oslofjorden. Politiet har 10 operasjonsrom, som alle er tatt i bruk.

Etter forslag fra Regjeringen jfr. St.prp. nr. 83 (2008-2009), som er nevnt over, vedtok Stortinget derfor nylig å gi Kongen fullmakt til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av det nye nødnettet med inntil 110 millioner kroner. Dette skal bidra til å skape mulighet og handlefrihet til å finne frem til hensiktsmessige løsninger i den nåværende situasjonen. Det pågår nå forhandlinger med leverandøren for å bidra til en kontrollert avslutning av første trinn.

Helsetjenesten i helseforetakene og kommunene har et sterkt behov for et nytt nødsamband og Helse- og omsorgsdepartementet vil i tett samarbeid med Justis- og politidepartementet og de deltakende nødetatene legge til rette for at målsettingene for det nye sambandet blir nådd. Oppfølging av St.prp. nr 83 (2008-2009) vil være sentralt i dette, og skal blant annet sikre at det fastsettes nye omforente og realistiske fremdriftsplaner.