Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1439 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 05.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Personvernet i Norge har vært på vikende front under den rød-grønne regjeringen. Datatilsynet satte i 2006 en stopper for totalovervåkning av alle bilister på enkeltstrekninger, men Statens vegvesen og statssekretær Erik Lahnstein (Sp) har nå pusset støv av forslaget om gjennomsnittsmåling mellom fotobokser.
Mener statsråden at det er riktig å overvåke bilistene istedenfor å bygge tryggere veier, og vil statsråden i tråd med regjeringens personvernfiendtlige ideologi påby GPS vehicle tracking i alle biler?

Begrunnelse

Statens vegvesen monterer nå to fotobokser like sør for Bamle på E18 i Telemark som skal måle bilistenes gjennomsnittsfart. Dette begrunnes med trafikksikkerhetshensyn, sannsynligvis fordi regjeringen i motsetning til FrP ikke vil bygge trygg sammenhengende motorvei på hele E18 i Norge fra Ørje til Oslo og videre til Kristiansand. Forskning fra det svenske forsikringsselskapet Folksam viser at dårlige veier er den endelige årsaken til 72 % av dødsulykkene i trafikken. Hvis man ønsker bedre trafikksikkerhet er det altså en ting som virkelig hjelper, nemlig å gi Norge et topp moderne, effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett.
Gjennomsnittsmåling mellom fotobokser er en farlig form for overvåkning, fordi alle bilistene må registreres, og ikke bare dem som kjører for fort. Ved utplassering av tilstrekkelig antall fotobokser vil vegmyndighetene kunne følge hver enkelt bil over lange strekninger. Datatilsynet har tidligere sagt nei til gjennomsnittsmåling, og NAF har vært skeptiske av samme grunn.
Med kunstig lave fartsgrenser blir gjennomsnittsmåling mellom fotobokser bare nok en avgift som kun har til hensikt å bringe penger inn i statskassen. Trafikkantene bør følge mer med på trafikkbildet enn på speedometeret, mens gjennomsnittsmåling mellom fotobokser kan føre til det motsatte. En moderne GPS vil med små endringer kunne fortelle sjåføren hvor sakte han/hun må kjøre det resterende strekket mellom to fotobokser, og i motsetning til dagens fotobokser vil det kunne føre til full nedbremsing og parkering på veiskulderen.
Norge er allerede en versting i personvernsammenheng, og er kjent over hele verden for sin årlige publisering av sensitive opplysninger om enkeltpersoners inntekt og formue. Dette er noe blant annet BBC og andre utenlandske medier har hatt mye moro med, men det er ikke like morsomt for dem som blir utsatt for ran, svindelforsøk og trusler. Det er også verdt å minne om at regjeringspartiene stemte imot da FrP i Dokument nr. 8:88 (2007-2008) fremmet forslag om at Stortinget skulle få behandle datalagringsdirektivet 2006/24/EF. Regjeringens politikk knyttet til bompengefinansiering av veiprosjekter i kombinasjon med elektroniske bompengebrikker legger også til rette for økt overvåkning av norske borgere. Det er svært skuffende at regjeringen tar opp igjen et forslag som Datatilsynet tidligere har fått stoppet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Automatisk trafikkontroll (ATK) er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak som er med på å gjøre Norge til et av de mest trafikksikre land i Europa. ATK ble introdusert i Norge i 1988, og har gradvis blitt innført i hele landet. Politiet har lenge gjennomført manuelle gjennomsnittsmålinger med god effekt. Nå innfører vi automatiske gjennomsnittsmålinger på steder hvor det er viktig å holde kjørefarten lav og jevn over lengre strekninger. Streknings-ATK settes kun opp der hvor ulykkessituasjon og fartsovertredelsene er alvorlige. OECD-rapporten ”Speed management” (2006) regnet stregknings-ATK som et av de viktigste tiltakene for å få ned antall trafikkulykker, og flere land har allerede innført systemet med gode resultater.

Ved streknings-ATK sendes bilder fra fotoboksene kun når det er verifisert at det er kjørt for fort på strekningen, og bilder av biler som ikke har kjørt for fort blir automatisk slettet. Bildene er ikke på noe tidspunkt tilgjengelig utenfra og vil således ikke kunne brukes i andre sammenhenger. Mellom fotoboksene utveksles kun måleresultater for å identifisere kjøretøyene.

Datatilsynet informeres fortløpende av Statens vegvesen, og vegvesenet har tatt hensyn til de ønsker som har fremkommet.

ATK er som nevnt et effektivt trafikksikkerhetstiltak, også som et midlertidig tiltak på veger med planlagt utbyggingsbehov. ATK er altså ikke noe alternativ til å bygge nye veger, men brukes for å kunne holde ulykkesnivået på et lavt nivå inntil ny veg åpnes. Når ny veg åpnes blir ATK normalt fjernet, slik det nå er blitt etter at E6 er åpnet som motorveg helt til Svenskegrensen ved Svinesund.

GPS vehicle tracking er et system for flåtestyring for profesjonelle kjøretøy som på det nåværende tidspunkt ikke blir vurdert innført på bred basis.