Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1440 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 03.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede viser til artikkel på Dagbladet.no 30. juni, der det viser seg at en rullestolbruker er blitt nektet adgang på NSBs tog. Dette medfører at vedkommende ikke får reist på sin ferie. Undertegnede mener det er totalt uakseptabelt at NSB behandler personer med nedsatt funksjonsevne på denne måten.
Er statsråden tilfreds med NSB sin behandling av denne kunden, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sikre alle tilgang på NSB sine togruter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til artikkel på Dagbladet.no 30. juni, der det viser seg at en rullestolbruker er blitt nektet adgang på NSBs tog. Dette medfører at vedkommende ikke får reist på sin ferie. Undertegnede mener det er totalt uakseptabelt at NSB behandler personer med nedsatt funksjonsevne på denne måten.
Det er, slik jeg ser det, et brudd på diskriminerings og likestillingsloven at denne kunden blir nektet tilgang på NSB. Det bes derfor om at statsråden umiddelbart griper fatt i denne saken, slik at både den det gjelder, og andre som kan komme til å møte slike holdninger hos NSB, får den behandlingen de fortjener.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er svært opptatt av at toget skal være et tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportalternativ for flest mulig. Jeg viser til at universell utforming og tilgjengelighet for alle er ett av 5 hovedmål i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010 – 2019. I NTP er det planlagt brukt 3,47 milliarder kroner samlet på programområdet ”Stasjoner og knutepunkter ”over tiårsperioden 2010-2019. En stor del av planlagte midler vil bli brukt på stasjonstiltak som innebærer bedre tilgjengelighet og tilrettelegging for universell utforming.

I tillegg til økt fokus på universell utforming og tilgjengelighet på stasjoner og holdeplasser, er universell utforming også prioritert ved NSBs anskaffelser av nye tog og i forbindelse med modernisering av gammelt materiell. I forbindelse med NSBs bestilling av nye togsett og regjeringens restverdigaranti for investeringen har departementet fulgt tett opp at gjeldende krav og regelverk for universell utforming følges. Jeg har i den forbindelse vært opptatt av at de funksjonshemmedes organisasjoner skal være involvert og ha mulighet til å gi nyttige innspill tidlig i anskaffelsesprosessen. I følge de tilbakemeldingene jeg har fått, er de funksjonshemmedes organisasjoner tilfreds med denne involveringen. Jeg kan i denne sammenheng nevne at NSB har ansatt en egen person som har ansvar for å arbeide med tilgjengelighet og som skal søke å finne løsninger som i størst mulig grad er universelt utformet.

Det er nødvendigvis begrensninger på størrelsen og antallet rullestoler som kan få plass på hver enkelt av NSBs avganger. Dette gjelder i første rekke ut fra hensynet til sikkerheten om bord i togene og at heiser, skinner for av- og påstigning og ramper har begrensninger i forhold til vekt og ytre mål. I dag er det satt en grense for at samlet vekt av rullestol og bruker ikke må overstige 250 – 350 kilo, avhengig av materielltype, i tillegg til at de ytre målene ikke må overstige 700 x 1200 millimeter. Dersom disse kravene tilfredsstilles, kan rullestolen sikres undervegs og det er plass for en rullestol på handikaptoalettet og på heis og ramper. Spesielt for store motoriserte rullestoler kan det i dag by på problemer å imøtekomme disse kravene. Dette betyr at motoriserte rullestoler som ønskes tatt med til bruk om bord i NSBs tog, må være typegodkjente som rullestoler av Statens refusjonsordning for hjelpemidler.

Spesielt i forhold til eldre tog kan det fortsatt være begrensninger i forhold til tilgjengeligheten for rullestolbrukere. Skal kundene være trygge på å få en behagelig reise, er det viktig at de orienterer seg om hvilke hjelpemidler som finnes på de ulike togavgangene. For å være sikre på å kunne imøtekomme kundenes behov, oppfordrer NSB alle reisende på lengre togreiser å bestille reisen senest dagen før. På den måten kan konduktøren varsles og være spesielt oppmerksom på kunder med behov for hjelpemidler.

Jeg vil fortsatt arbeide for at en togreise skal være så enkel, forutsigbar og behagelig som mulig for folk flest og samtidig påse at NSB og Jernbaneverket følger fastsatte sikkerhetsforskifter og foreliggende regelverk som også omfatter krav om universell utforming og tilgjengelighet for alle.