Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 03.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hurtigruta seiler i hardt vær. Selskapet er i en presset situasjon, det økonomiske fundamentet for driften er usikkert. Det statlige kjøpet av sjøtransporttjenester Bergen - Kirkenes skal ut på nytt anbud. Det var ventet at kriteriene for anbud skulle offentliggjøres våren 2009. Det skjedde ikke. Utsettelse av en ny anbudsrunde er et problem for selskapet og for alle som er avhengige av Hurtigruta.
Når vil statsråden gjøre kjent de nye anbudskriteriene?

Begrunnelse

Et bredt flertall på Stortinget har gitt klart uttrykk for at tilbudet skal oppretthodes på dagens nivå, og at det fortsatt skal vøre daglige seilinger fra Bergen til Kirkenes.
Usikkerheten knyttet til manglende fremdrift i anbudsprosessen kan føre til at Hurtigruta kommer i en ny kritisk situasjon slik selskapet var det høsten 08.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kjenner godt til den vanskelige økonomiske situasjonen Hurtigruten ASA befinner seg i.

Dette var også årsaken til selskapet i august 2008 varslet at det ikke lenger kunne stå ved avtalen med staten ut 2012. I tråd med St. prp nr 24/Innst. 92 (2008-2009), ble det etter forhandlinger med selskapet høsten 2008, inngått en tilleggsavtale for å sikre tjenesten kystruten Bergen - Kirkenes inntil iverksettelse av en ny avtale.

Selskapet fikk derfor en tilleggsbevilgning på 125 mill kr som kompensasjon for innføring av NOx-avgift samt en generell kompensasjon. I tillegg fikk selskapet godkjent å ta ut ett skip av ruten i vinter sesongen november 2008 - mars 2009 uten trekk i godtgjørelsen etter gjeldende avtale.

Etter min vurdering var det ikke mulig for staten å strekke seg ytterligere innenfor det gjeldende regelverk. Selskapet har derfor selv et ansvar for å gjennomføre egne tiltak for å opprettholde kontinuitet i denne tjenesten inntil iverksettelse av ny avtale finner sted.

Jeg minner for øvrig at selskapet også har hatt fordel av innføring av en nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen om bord på hurtigruteskipene f.o.m. 1. juli 2007 samt av redusert arbeidsgiveravgift f.o.m. 1. januar 2007 som begge har ført til lavere kostnader for sjøtransporttjenesten kystruten Bergen – Kirkenes.

Samferdselsdepartementet har tidligere igangsatt et arbeid for å forberede en ny utlysning av denne tjenesten. For meg har det vært viktig å få avklart behovet langs kysten gjennom høringer samt å avholde møter med de forskjellige interessegrupper før tjenesten lyses ut. Denne prosessen har tatt lengre tid enn det som tidligere ble lagt til grunn.

Når dette arbeidet er ferdig, vil jeg komme tilbake med en nærmere orientering når denne tjenesten vil bli lyst ut på nytt.