Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1442 (2008-2009)
Innlevert: 30.06.2009
Sendt: 30.06.2009
Besvart: 20.08.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har statsråden oversikt over hvordan utviklingen har vært de siste 4 årene på; hvor mange norske bedrifter som har flagget ut av Norge, antall personer som har flyttet ut av Norge, hvor stor økning av NUF-selskap det har vært, antall konkurser av selskaper totalt, hvor mange fabrikker (konkurranseutsatt industri) som har blitt avviklet / konkurs, og hvor mange av de eksisterende bedrifter som i stedet for å investere her i Norge i stedet investerer/utvider i utlandet?

Begrunnelse

Det bes om at det i svaret kommer frem hvilke fabrikker som har blitt avviklet eller gått konkurs.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utflagging og investeringer i utlandet.

Det foreligger ingen offisiell statistikk over antall norske bedrifter som har flagget ut eller investerer i utlandet framfor i Norge. Utviklingen i norske investorers direkte investeringer i utlandet og utenlandsk direkte investert kapital i Norge kan imidlertid delvis belyse problemstillingen. En direkteinvestering er en investering over landegrenser der investorer har til hensikt å etablere en varig økonomisk forbindelse og utøve effektiv innflytelse på virksomheten i et investeringsobjekt. Denne definisjonen følger internasjonale retningslinjer på området. I Statistisk sentralbyrås statistikk er investering som gir høyere enn 20 pst. eierandel definert som direkteinvestering, mens investering som gir lavere eierandel defineres som porteføljeinvestering. Tabellen under viser utviklingen i beholdningen av direkte investert kapital av henholdsvis norske investorer i utlandet og utenlandske investorer i Norge for de siste fire årene det foreligger data for. Direkteinvesteringer som ikke er næringsfordelt er holdt utenfor, ettersom disse i hovedsak består i investeringer i form av fritidseiendommer. I tabellen framkommer det at nivået på utlendingers direkte investeringer i Norge ikke er vesensforskjellig fra norske direkte investeringer i utlandet i perioden 2004 – 2007.

Direkteinvesteringer i utlandet. Mrd. kroner Direkteinvesteringer i Norge. Mrd. kroner

2004 391,9 446,3

2005 516,6 481,2

2006 609,7 550,5

2007 616,3 600,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon om statistikken finnes her: http://www.ssb.no/emner/09/04/di/

Utvandring fra Norge

Tabellen under viser antall personer og antall norske statsborgere som har flyttet ut av Norge (bruttotall) de siste fire årene.

Totalt Norske statsborgere

2005 21 709 9 081

2006 22 053 9 563

2007 22 122 8 798

2008 23 615 8 457

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon om statistikken finnes her: http://www.ssb.no/emner/02/befolkning/

Utviklingen i norskregistrerte utenlandske foretak

Tabeller under viser utviklingen i antall norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og antall sysselsatte personer i slike foretak de fire siste årene.

Antall foretak Antall sysselsatte

2005 3 042 16 403

2006 4 500 17 065

2007 6 224 20 067

2008 8 228 24 602

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon om statistikken finnes her: http://www.ssb.no/bedrifter/

Konkurser

Tabellen under viser antall konkurser og antall ansatte i bedriftene som gikk konkurs i perioden 1. kvartal 2005 til 2. kvartal 2009.

I alt Industrien1)

Antall konkurser Ansatte Antall konkurser Ansatte

1. kv. 2005 1 095 2 781 65 1 095

2. kv. 2005 1 011 2 476 74 1 011

3. kv. 2005 769 2 232 56 769

4. kv. 2005 665 2 042 45 665

1. kv. 2006 845 1 703 61 845

2. kv. 2006 689 1 511 33 689

3. kv. 2006 710 1 470 44 710

4. kv. 2006 788 1 795 32 788

1. kv. 2007 881 1 843 46 881

2. kv. 2007 691 1 405 39 691

3. kv. 2007 583 1 312 32 583

4. kv. 2007 690 1 635 40 690

1. kv. 2008 753 2 077 46 753

2. kv. 2008 875 2 250 33 875

3. kv. 2008 834 2 473 56 834

4. kv. 2008 1 175 3 429 68 1 175

1. kv. 2009 1 418 4 185 85 1 418

2. kv. 2009 1 384 3 878 73 1 384

1)På grunn av omlegging av næringsgrupperingen i statistikken, er ikke tallene fra 2008 og framover direkte sammenliknbare med tallene fra tidlige perioder. I 2008 innebar dette at om lag 10 pst. færre av bedriftene som gikk konkurs ble klassifisert å tilhøre industrien enn før omleggingen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Mer informasjon om statistikken finnes her: http://www.ssb.no/konkurs/

I spørsmålet bes det om at det kommer fram hvilke fabrikker som har blitt avviklet eller gått konkurs. Ettersom det totalt er snakk om noe over 900 konkurser i industrien i perioden, listes ikke alle enkeltkonkursene opp i dette svaret. Under følger imidlertid noen eksempler på industribedrifter som har gått konkurs det siste året.

Bildelindustrien er blant de bransjer som har møtt de største utfordringene som følge av en betydelig svikt i den globale bilproduksjonen. I begynnelsen av januar 2009 erklærte bildelfabrikken Casting Technologies i Farsund seg selv konkurs. Det har vært arbeidet aktivt med sikte på å videreføre driften. To nye eiere er nå på plass, og bedriften har fått kontrakter som sikrer videre drift i fire nye år (Kilde: Farsund Avis 25.6 – En glede for hele regionen). I februar 2009 ble hjørnesteinsbedriften Fundo Wheels avviklet, og mange arbeidsplasser i Høyanger kommune gikk tapt. Bedriften som produserte aluminiumsfelger, var vesentlig mindre enn de fleste av sine konkurrenter, og hadde problemer med å realisere stordriftsfordeler. Det har ikke lyktes å skape grunnlag for videreføring av driften i regi av nye eiere. I november 2008 mistet alle ansatte jobbene sine etter at den familieeide bedriften Henrik J. Askviks Sønner gikk konkurs. Bedriften produserte fritidsbåter. I juni 2009 startet produksjon av ”Askeladden- båter” igjen i regi av nye eiere (kilde: Aftenposten 7.7.09). Også norsk møbelindustri har møtt økte utfordringer. I juni 2009 slo møbelbedriften Hov møbelindustri i Søndre Land kommune seg selv konkurs. Det arbeides nå aktivt med sikte på å skape grunnlag for fortsatt virksomhet. Også verftsindustrien rammes av de vankelige tidene. I mai 2009 slo Karmsund Verft Service på Karmøy seg selv konkurs, blant annet som følge av at verftet fikk kansellert store kontrakter.