Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1446 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 26.08.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Capio Anoreksisenter er ikke under fritt sykehusvalg men alle partiene i helse og omsorgskomiteen på Stortinget har klart uttalt at statsråden må sørge for at alle plassene ved senteret blir benyttet av helseforetakene, og at behandlingstilbudet skal være tilgjengelig for pasienter i hele landet.
Hvordan vil statsråden sørge for at pasienter som har behov for slik behandling får benyttet tilbudet Capio Anoreksisenter når de selv ønsker det?

Begrunnelse

Jeg viser til rep. 8:91(2008-2009) og debatten rundt denne saken i Stortinget 16. juni 2009. Denne debatten skapte store forventninger, men også usikkerhet da Regjeringspartienes medlemmer klart krevde at Statsråden nå sørget for at helseforetakene tok i bruk hele kapasiteten ved Capio Anoreksisenter i Fredrikstad. Pasienter og pårørende hadde håpet at det skulle bli mulig å velge Capio Anoreksisenter som behandlingsalternativ under "fritt sykehusvalg" slik forslagene i saken la opp til, men i stedet lovet Regjeringspartiene at Statsråden skulle sørge for at helseforetakene etterkom pasientenes ønske når de ba om å få behandling ved Capio Anoreksisenter. Det er nå stor usikkerhet om hvordan Statsråden vil følge opp saken, og også om hvordan helseforetakene vil etterkomme anmodningen eller "kravet".

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene skal til enhver tid vurdere om tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelse har god nok kvalitet og kapasitet. Det er stilt krav om at det skal være regionale kliniske kompetansemiljøer for spiseforstyrrelser i alle helseregioner. Disse er nå på plass i 3 regioner, og Helse Nord RHF har informert meg om at de skal ha sitt kompetansemiljø på plass i løpet av 2009. Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2008 og 2009 har videre vært tydelige på at tilbudet til mennesker med spiseforstyrrelser fortsatt må videreutvikles. I årets tildelingsbrev har jeg bedt Helsedirektoratet om en kunnskapsoppsummering om hva som er effektiv behandling for mennesker med spiseforstyrrelser. Denne kunnskapsoppsummeringen vil danne grunnlaget for en ny veileder til tjenesten, som skal sikre god og likeverdig faglig praksis. Jeg vil også be Helsedirektoratet om å foreta en kartlegging av det totale tilbudet til denne pasientgruppen når det gjelder kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet. Kartleggingen må omfatte tilbudet på regionalt nivå, i helseforetak og DPS, i BUP, i privat regi, samt i kommunene.

Dersom tilbudet innen det offentlige ikke er tilfredsstillende, skal de regionale helseforetakene for å ivareta sitt ”sørge for” ansvar inngå avtaler med private institusjoner. Jeg vil understreke at det ikke er noen formelle hindringer for at de regionale helseforetakene kan inngå avtaler med Capio Anoreksisenter dersom de har behov for det.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad tilbyr spesialisert behandling til personer med spiseforstyrrelser. Capio tilbyr ikke behandling til de aller sykeste. Disse vil ha behov for et tilbud på regionalt nivå, i tett samarbeid med somatisk spesialisthelsetjeneste.

Som helseminister skal jeg ikke overprøve de faglige vurderingene knyttet til om tilbudet ved Capio vil være det beste tilbudet for enkeltpasienter, eller om disse vil kunne få et like godt eller bedre tilbud innenfor den offentlige helsetjenesten. Jeg vil likevel oppfordre RHFene til å bruke tilbudet ved Capio anoreksisenter der dette er riktig ut fra en faglig vurdering. Jeg vil følge opp dette videre i møte med de regionale helseforetakene om oppdragsdokumentet for 2010 i september/oktober d.å.