Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1447 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 26.08.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Kommunen skal sørge for at eldre med behov for pleie og bistand får den hjelpen de har behov for. For å spare tid har hjemmesykepleien i en kommune overlatt til apoteket å legge medisiner i dosett, men regningen på kr. 6000 pr. år blir sendt til den pleietrengende.
Mener statsråden at kommunen tar sitt ansvar når de påfører eldre pleietrengende som må ha hjelp til medisinering en slik ekstra egenandel på sykdom?

Begrunnelse

Kommunen har i dag store utfordringer med å gi eldre pleietrengende det tilbudet de har behov for. Mange eldre får ikke sykehjemsplass når de har behov for det, og mange demente og sterkt pleietrengende bor i eget hjem hvor de mottar hjemmetjenester. Når kommunen velger å tilby hjemmetjenester istedenfor å tilby en sykehjemsplass må de slik jeg ser også ta ansvar for at den pleietrengende får dekket sine behov for bistand og pleie uten å bli påført ekstrakostnader til medisinering. I nevnte tilfelle mener jeg at kommunen må ta regningen, og at de ikke kan videresende den til pasienten så lenge kommunen overlater en del av den jobben de selv er ansvarlig for til apoteket.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis vil jeg bemerke at jeg ikke kjenner til den aktuelle ordningen utover det som fremkommer av din henvendelse, og jeg er derfor noe i tvil på hvilket grunnlag kommunen har innført aktuelle ordning. På generelt grunnlag ønsker jeg imidlertid å bemerke følgende:

Ved utlevering av legemidler til pasienter som trenger hjelp til doseringen av legemidler, særlig mottakere av pleie- og omsorgstjenester, er det normalt at hjemmesykepleien klargjør dosene på forhånd. En utbredt metode er at legemidlene plasseres manuelt i en doseringseske med flere rom merket med dag og klokkeslett. Pasienten tar så de legemidlene som er plassert på de ulike tidspunktene.

En slik bistand til dosering av legemidler er en oppgave som naturlig hører inn under hjemmesykepleien, og som følgelig er en vederlagsfri tjeneste. Det å overlate denne oppgaven til apoteket på pasientens regning, vil derfor kunne være en omgåelse av kommunens lovpålagte ansvar overfor den pleietrengende. Med forbehold om at det kan være forutsetninger og elementer i den ordningen som beskrives jeg ikke kjenner til, deler jeg din oppfatning om at kommunen ikke kan videresende en regning til pasienten for oppgaver som kommunen selv er ansvarlig for.

Helsetilsynet i fylket vil kunne vurdere om den aktuelle kommune oppfyller sine forpliktelser i medhold av kommunehelsetjenesteloven.