Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1450 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden bidra til at Statkraft ivaretar elva Surna som en bærekraftig lakseelv slik de plikter etter konsesjonsreglene?

Begrunnelse

Fangststatistikken for lakseelven Surna, viser i år et fiske som er dårligere enn katastrofeåret 2007. Sett sammen med observasjoner og erfaringer fra fiskere med opptil 50 års tilhold i elva, tegner fisket til å bli enda dårligere neste år, på grunn av kraftregimet, skriver avisen Driva onsdag 5. august 2009. Bekymringsmeldingene som her beskrives, er bare en av mange den siste tiden hvor det hevdes at Statkrafts børsregulerte effektkjøring anses som den direkte årsaken. Det vises til at en stopp i vannføringen i juli sank vannmengden i elva med over femti prosent i løpet av et døgn. I følge fiskerne opplevde de det som at elva ble en halvmeter mindre. De samme fiskerne rapporterte om mye død yngel langs elvebredden nevnte døgn, og at hendelsen dessverre ikke er unik. Det vises til at pulskjøring av Trollheimen kraftstasjon som har vært praktisert i sommer dreper både yngelen og den maten som fisken skal leve av. Statkraft som plikter å ta vare på Surna som lakseelv, hevder at de ønsker å gjøre det. Samtidig nekter de for at effektkjøringen tar livet av laksen i Driva, og at de derfor ikke kan love å sørge for en jevnere vannstand i elven, ved å stoppe effektkjøringen. Dette mener jeg er vrangvilje i forhold til det at ta advarslene fra befolkningen og fiskerne på alvor. Det er heller ikke et Statlig selskap som vil markedsføre seg med miljøprofil verdig.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Konsesjon til statsregulering av Folla-Vindøla vassdragene ble gitt i 1962. I reguleringen inngår to store reguleringsmagasiner, Gråsjø og Follsjø. Trollheim kraftverk utnytter fallet mellom Follsjø og Surna. Kraftverket har utløp på lakseførende strekning noen kilometer fra Surnas utløp i sjøen.

I reguleringskonsesjonen er det ingen bestemmelser om minstevannføring, men gjennom skjønnsforutsetningene har Statkraft en forpliktelse til å holde en minstevannføring på 15 m3/s målt ved Harrang Bru i Surna. Ved driftsfeil eller fare for driftsfeil kan minstevannføringen gå ned til 5 m3/s fra midten av oktober til midten av mai. Ved driftstans i Trollheim kraftverk tappes det vann gjennom bunnluke på Follsjø, men vannet bruker 4-6 timer fra Follsjø ned til målestasjonen i Surna.

Jeg er gjort kjent med at det har vært utfall i kraftverket som følge av tekniske problemer gjennom årene. Vannstrømmen ut av kraftverket til Surna stopper da brått med den følge at vannføringen synker raskt. I følge de opplysninger jeg har fått har Statkraft innskjerpet og endret sine prosedyrer for å redusere faren for uønskede hendelser som representanten nevner.

Statkraft har inngått avtale om økonomisk kompensasjon med elveeigarlaget, kommunen og samarbeidsorganet for Surna. Avtalen innebærer opprettelse av to ulike fond som skal brukes til tiltak for å styrke og bevare lakse- og sjøaurestammen i Surna. Fondets størrelse er på totalt ca 9 millioner kroner.

Statkraft regner med å installere omløpsventil i kraftverket i løpet av 2010. Denne omløpsventilen vil sikre at vannstrømmen til Surna i stor grad opprettholdes selv om kraftverket skulle falle ut.

Den hendelsen representanten viser til i juli i år er, etter det jeg har fått opplyst, en konsekvens av effektkjøring av kraftstasjonen. Konsesjonsvilkårene er ikke til hinder for at Statkraft effektkjører kraftverket så lenge manøvreringsreglementet overholdes.

Konsesjonen fra 1962 kan tas opp til vilkårsrevisjon som kan gjøres gjeldende fra 2012. NVE har allerede mottatt et krav om vilkårsrevisjon, og de berørte kommunene har varslet at de vil komme med et revisjonskrav.

En vilkårsrevisjon vil primært være rettet mot å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som følge av utbyggingen. Aktuelle forhold for Surnas del kan være slipp av minstevannføring og vurdering av effektkjøring/pulskjøring.