Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1453 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 21.08.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Høyre fremmet et forslag om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge (Dokument nr. 8:1 (2008-2009), Innst. S. nr. 141 (2008-2009). Det har nå gått 5 måneder uten at nye forskrifter er iverksatt.
Kan statsråden redegjøre for når nye forskrifter til utlendingsloven blir iverksatt og om en raskere tildeling av D-nummer/Personnummer være en del de nye forskriftene?

Begrunnelse

Lang behandlingstid for søknad om arbeidstillatelse for spesialister, slik som forskere, gjør det vanskelig for universiteter, forskningsinstitusjoner og andre arbeidsgivere å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft. Lang ventetid på tildeling av D-nummer/Personnummer skaper også store problemer for spesialistene som kommer til Norge ettersom dette nummeret trengs for å etablere bankkonto, mobiltelefonabonnement osv. Derfor vil en hurtigsporløsning som blant annet inkluderer forhåndsgodkjenning av offentlige utdannings- og forskningsinstitusjoner, mulighet for at spesialistene kan begynne i sin stilling mens søknad om arbeidstillatelse behandles, elektronisk søknad om fornyelse av oppholdstillatelse og umiddelbar tildeling av D-nummer/personnummer når søknad om arbeidstillatelse er mottatt gjøre det lettere å rekruttere talentfulle arbeidstakere.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Som det fremgår i mitt svar til Kommunal- og forvaltningskomitéen 24. november 2008, som det også er vist til i Innst.S. nr. 141 (2008-2009), har regjeringen fulgt opp forslaget i Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring, om at spesialister og andre faglærte på visse vilkår skal få begynne å arbeide før arbeidstillatelse foreligger. Forslag til forskriftsbestemmelser som tilrettelegger for dette, ble sendt på alminnelig høring i vinter, jf. høringsbrev datert 30. januar 2009. Like før sommeren ble det vedtatt nødvendige endringer for en slik tidlig arbeidsstart i den nye utlendingsloven, se Ot.prp. nr. 97 (2008-2009) Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover.

Den nye utlendingsforskriften er nå under ferdigstillelse, og det er lagt opp til at det nye regelverket skal tre i kraft 1. januar 2010. Fra det tidspunktet vil alle sider av det nye regelverket gjelde og grunnlaget for raskere behandling være lagt.

Tildeling av D-nummer og personnummer gjøres med hjemmel i lov om folkeregistrering og folkeregistreringsforskriften. Dette er dermed ikke en del av den nye utlendingsforskriften. Ordningen med tidlig arbeidsstart innebærer bl.a. at D-nummer/personnummer må kunne tildeles på grunnlag av den bekreftelsen som utlendingsmyndighetene skal utstede når de har mottatt nødvendige opplysninger for tidlig arbeidsstart. Også denne delen av regelverket vil bli ferdigstilt sammen med de øvrige endringene for ikrafttreden 1. januar 2010.

I påvente av nytt regelverk er Utlendingsdirektoratet bedt om å prioritere arbeidet med denne type arbeidstillatelser.