Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1457 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 20.08.2009 av justisminister Knut Storberget

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener statsråden at en kategorisk tolkning av loven er nødvendig, eller vil statsråden åpne for at lovanvendelsen vil ta mer hensyn til den gjenlevende ektefelle/samboende som er medeier i bankkontoen, slik at denne kan få penger til daglig livsopphold inntil skifteattest er utstedt uten å gå veien om sosialkontoret?

Begrunnelse

Jeg har fått en skriftelig henvendelse fra en bekymret svigersønn som forteller at da hans svigerfar døde for fjorten dager siden ble svigerforeldrenes felles bankkonto umiddelbart sperret for uttak. Som om ikke svigermoren hadde mer enn nok med å bearbeide sorgen etter tapet av sin mann, så ble ikke hverdagen noe lettere av at alle felles kontoer ble sperret fordi det ikke etter skifteloven er tillatt å bruke av felles kontoer før en skifteattest er utstedt. Det medfører at etterlatte som har felles konto med avdøde ikke har mulighet til å ta ut penger til daglig livsopphold. Svaret fra skifteretten til enken var at hun kunne oppsøke kommunens sosialkontor, eller låne penger av familie/venner til skifteattesten var mottatt. Skiftelovens § 14 som lyder: " I fornødent fall skal retten uten opphold la boets eiendeler forsegle i den utstrekning det finnes påkrevet og hensiktsmessig". Slik lovteksten er formulert, beror det på en helhetlig vurdering av situasjonen om man skal gjøre dette. Praksis for om man gjør dette kan variere mellom de ulike skifteretter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det følger av skifteloven § 82 annet ledd jf. § 81 at skifteattest utstedes etter 60 dager eller tidligere om gjelden er overtatt og vilkårene ellers er oppfylt. Om vilkårene er oppfylt, vil skifteattest mange steder kunne utstedes på dagen.

I en del tilfeller kan det imidlertid gå noe tid før skifteattest kan utstedes. I denne mellomperioden vil en gjenlevende ektefelle eller samboer kunne ha behov for å disponere over konti som tilhørte den avdøde, men som den gjenlevende hadde disposisjonsrett til, herunder såkalte felles konti. Det er i praksis opp til bankene å vurdere om de aksepterer en slik fortsatt disposisjonsadgang. Etter det jeg kjenner til, varierer det i hvilken grad bankene kommer gjenlevende i møte i slike situasjoner. Det er imidlertid mitt inntrykk at gjenlevende i mange tilfeller får aksept for bruk av en felles konto til betaling av ordinære poster som husleie, strøm og andre utgifter til livsopphold samt poster knyttet til begravelsen frem til skifteattest foreligger. Det er ingen lovbestemmelser som forbyr en slik fleksibilitet fra bankenes side, slik det hevdes i brevet hit.

Jeg mener likevel det er grunn til å se nærmere på denne problemstillingen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning.