Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 18.08.2009
Besvart: 25.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til at midtdelerne som planlegges satt på lager når E39 strekningen Stangeland - Sandved i Rogaland får fire felt, blir gjenbrukt slik at de fortsatt kan brukes til trafikksikkerhetsformål?

Begrunnelse

Av oppslag i Stavanger aftenblad går det fram at når ny firefelts motorveg står ferdig på E39 strekningen mellom Stangeland og Sandved neste år, så vil betongmidtdelerne på strekningen settes på lager istedenfor å bli benyttet på andre trafikkfarlige strekninger.
Organisasjonen "Nei til frontkollisjoner" med flere har tatt til orde for at betongelementene benyttes lengre sør på E39. Også en rekke andre steder i landet etterspørres midtdelere. Det vises blant annet til at man i Sverige benytter fysiske midtdelere også på smal veg.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at E39 Stangeland – Sandved er under utvidelse til fire felt. Betongelementene som er blitt benyttet til å skille kjøreretningene skal ikke lenger benyttes på denne strekningen. Samferdselsdepartementet mener at betongelementene fortsatt skal benyttes til trafikksikkerhetsformål. Statens vegvesen ser nå på aktuelle strekninger og vurderer hvilke tiltak som må gjennomføres før betongelementene kan benyttes videre. I denne sammenheng er det bl.a. vurderinger av behov for breddeutvidelser av de aktuelle strekninger med tilhørende planavklaringer og kostnader som er sentralt.

Statens vegvesen vil ta beslutning til hvor de aktuelle betongelementene skal benyttes så snart de nevnte vurderingene er gjennomført og nødvendige budsjettmessige avklaringer foreligger.