Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1459 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 18.08.2009
Besvart: 24.08.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvor mange brudd på politiarrestforskriften § 3-1 (glattcellebrudd) er det registrert i henholdsvis 2006, 2007, 2008 og hittil i 2009?

Begrunnelse

Folk som blir pågrepet av politiet og satt i arresten (glattcelle) skal overføres til en vanlig fengselsplass innen 48 timer. Pågrepne skal dermed ikke sitte mer enn to døgn i politiarrest med mindre det av praktiske årsaker er umulig å overføre dem. Norge har tidligere fått kritikk for bruken av glattcelle, blant annet av Europarådets torturovervåkingskomité.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter forskrift om bruk av politiarrest 30. juni 2006 § 3-1 skal den innsatte overføres fra politiarrest til fengsel innen to døgn etter pågripelsen, med mindre dette av praktiske grunner ikke er mulig. Dersom overføring skjer senere, skal begrunnelsen nedtegnes i arrestjournalen.

Når det gjelder frihetsberøvelse, har det ikke hittil vært ført helhetlige oversikter over dette i politiet, men Kriminalomsorgens it-system registrerer dato for pågripelse og innsettelse i fengsel. Politidirektoratet har imidlertid nå fått utviklet et nytt dataverktøy som enkelt vil generere oversikter over sittetider i politiarresten. Etter det jeg har fått opplyst vil dette etter pilottesting bli gjort tilgjengelig for politidistriktene i løpet av høsten 2009. Dette verktøyet vil bedre oppfølgningen og vil generere statistikk bedre enn i dag.

Justisdepartementet har for kort tid tilbake i forbindelse med et spørsmål fra Sivilombudsmannen, innhentet tallmateriale fra Politidirektoratet. Dette materialet er fra 2007 til og med mai 2009 og noe tidkrevende etter dagens system å innhente og kan også derav inneholde mindre feil. Her er angitt antall arrestforhold med varighet over 48 timer (to døgn-fristen,) samt totalt antall innsatte og andelen prosentvis for sitting over to døgn. Departementet har dessverre ikke oppdaterte tall for 2006. Slike tall er svært gamle og vil ikke uten en stor ny tidkrevende manuell gjennomgang kunne gi relevant informasjon. Jo lenger tilbake i tid en manuell gjennomgang foretas jo større usikkerhet vil også foreligge for at tallene ikke gir et riktig bilde.

Tallene for 2007 til mai 2009 er som følger:

2007: 1 432 av 22 575, dvs. 6,34 %

2008: 1 365 av 21 907, dvs. 6,23 %

2009 til og med mai: 619 av 8 724, dvs. 7,10 %.

Jeg kan opplyse at årsaken til ”oversitting” i politiarrest i hovedsak er mangel på tilgjengelige varetektsplasser, herunder at ledig fengselsplass ikke kan skaffes innen rimelig avstand fra politidistriktet. Prosentandelen for ”oversitting” er på ca. 6 % og skyldes i det alt vesentlige disse forhold. Det vil si at det i mange av disse tilfellene ikke foreligger brudd på forskriften. Ett eksempel kan være at det vil være uforholdsmessig både for den innsatte og svært ressurskrevende for politiet å kjøre en person fram og tilbake til en fengselsplass hvis han i løpet av kort tid skal til avhør og han derav vil kunne bli løslatt tidligere.

Det er et mål at varetektsplasser stilles til disposisjon for politiet etter behov.

I 2007 ble 295 personer fengslet med politiets innsettelsesordre, og 97.3 % av disse satt mindre enn 3 døgn i politiarrest før overføring. Av alle varetektsfengslede med kjennelse, ble 93 % plassert i fengsel mindre enn 3 døgn etter kjennelsen. Etablering av til sammen 13 nye plasser med høy sikkerhet ved Ila fengsel og forvarings- og sikringsanstalt og Vestoppland fengsel i 2008, vil bidra til å bedre varetektssituasjonen i østlandsområdet. Økt bruk av alternative straffereaksjoner, blant annet elektronisk kontroll, vil frigjøre annen kapasitet og bedre varetektssituasjonen på landsbasis. Halden fengsel vil gi ytterligere 251 nye plasser og bedre varetektssituasjonen på landsbasis fra 2010. Det er et mål å redusere belegget i fengslene til 90 % når soningskøen er avviklet. Dette vil bidra til at kriminalomsorgen vil kunne stille varetektsplasser til disposisjon ved behov, som forutsatt. Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2008-2009) side 66 vedrørende varetekt.

I forbindelse med arbeidet med etterkontroll av reglene om utvidet fremstillingsfrist har departementet – man skal undersøke om dette har medført mindre bruk av varetekt - anmodet om bistand fra Politidirektoratet til å samle inn nye data om bruken av politiarrest.

Avslutningsvis vil jeg opplyse at jeg følger utviklingen i bruken av politiarrest nøye. At det av grunner som oppgitt i enkelte tilfeller ikke har vært mulig å iverksette overføring innen to døgn, er selvfølgelig beklagelig.