Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 18.08.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 27.08.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter at oljevernbasen på Træna har eksistert i mange år og lokal kompetanse er oppbygd, foretas det nå en avvikling av basen. Samtidig øker petroleumsaktivitene sterkt i denne delen av Norskehavet. Trænas nærhet til feltene og geografiske plassering var i sin tid basens største fortrinn. Langesund ulykken har igjen satt fokus på manglende oljevern langs norskekysten.
Kan miljøvernministeren forsvare nedleggingen av basen på Træna, eller vil han ta det nødvendige initiativ til å berge og oppruste basen på Træna?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket har ansvar for den statlige beredskapen mot akutt forurensning og for å samordne privat, kommunal og statlig beredskap i et samlet nasjonalt beredskapssystem. Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn har ansvar for å stille beredskapskrav til operatørene på norsk sokkel, blant annet gjennom vilkår i enkelttillatelser. Det påligger petroleumsnæringen selv å sørge for at dimensjoneringen og plasseringen av beredskapsfunksjoner gir en best mulig beredskap innenfor kravene som følger av lovverket.

Nordland fylkeskommune og Træna kommune har tidligere uttrykt bekymring for beredskapssituasjonen i området ved en samlokalisering til Sandnessjøen. Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet ba derfor ved brev av 24. april 2008 Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket å foreta en felles vurdering av hvordan en samlokalisering til driftsbasen i Sandnessjøen vil ivareta beredskapen samlet sett og i forhold til myndighetenes beredskapskrav overfor operatørene i petroleumsnæringen. SFT og Kystverkets vurdering ble oversendt ved brev 12. juni 2008, og deres konklusjon var at "Lokalisering av depot på Træna eller i Sandnessjøen er ikke av betydning for å ivareta SFTs krav." De påpekte videre at det viktigste vil være å sikre tilgjengelighet og mobilitet for beredskapsmateriell.

Oljeverndepotet på Træna, som er oljeindustriens eget depot, opereres av Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO). NOFO har besluttet å samlokalisere denne funksjonen med driftsbase i Sandnessjøen, og oljevernutstyr er nå flyttet fra Træna til Sandnessjøen. Bakgrunnen for samlokaliseringen er blant annet at moderne beredskapsskip ikke kommer inn til Træna på grunn av for grunt farvann. I tillegg kan losse- og lasteoperasjoner foregå parallelt i Sandnessjøen. Dette begrenser mobiliseringstiden siden fartøyene uansett må losse av last i Sandnessjøen for å kunne ta om bord oljevernutstyr.

Jeg er for øvrig kjent med at NOFO nylig har inngått en avtale med Træna Båtservice om å føre tilsyn med slepebåtflåten tilknyttet oljeindustriens oljevernberedskap. Dette utgjør ca. 25 fertøyer som benyttes til slep av oljelenser. Oljeindustrien vil dermed fortsatt benytte ressurser på Træna selv om de har vurdert at oljevernsystemene bør ligge i Sandnessjøen.

Ansvaret for vurdering av den samlede beredskapen mot akutt forurensning i området ligger under fiskeri- og kystministerens ansvarsområde.