Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 18.08.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.08.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I følge Adresseavisen den 14. august skal statsråden i et møte med TrønderEnergi ha uttalt at ”han ville se Statkrafts ønske om ekspansjon på nettsiden i sammenheng med forespørselen om åtte milliarder i frisk egenkapital fra staten. En mulighet er å gi føringer for hvor pengene eventuelt skal brukes.”
Medfører dette riktighet og hvordan tenker en seg at slike føringer skal gis?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Da forvaltningen av det statlige eierskapet i Statkraft ligger i Nærings- og handelsdepartementet, er det enighet mellom miljø- og utviklingsministeren og meg om at jeg besvarer spørsmålet.

Statkraft har fremmet en anmodning til Nærings- og handelsdepartementet om et egenkapitalinnskudd på 8 milliarder kroner og en nedjustering av den langsiktige utbyttepolitikken overfor selskapet. Bakgrunnen for anmodningen er selskapets strategiske plan frem til 2015.

Da saken er under behandling, kan jeg ikke gå inn på enkeltelementer knyttet til Statkrafts strategi.

Det jeg imidlertid kan si at er at Statkrafts kapitalsøknad behandles etter normale prosedyrer for denne typen saker, og at departementet som et ledd i dette selvsagt vurderer ulike elementer av Statkrafts strategi, herunder også Statkrafts engasjement på nettsiden. Dersom det blir aktuelt å foreslå endringer i Statkrafts egenkapital, vil det i så fall bli fremmet forslag til Stortinget om dette, hvor det også i så fall vil bli redegjort for hvilke forutsetninger et eventuelt forslag bygger på.