Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2008-2009)
Innlevert: 24.08.2009
Sendt: 24.08.2009
Besvart: 04.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hva vil miljøvernministeren gjøre for å forhindre at verneverdiene ved det gamle smelteverket i Odda forringes gjennom de rivningsarbeidene som er igangsatt, og slik at mulighetene til å nå opp på UNESCOs verdensarvliste ikke svekkes?

Begrunnelse

Smelteverket i Odda er sammen med Norges Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal og industribyen Rjukan ført opp som kandidat på norsk tentativ liste for UNESCOs verdsarv. Industriminner er underrepresentert på UNESCO si verdsarvliste. Smelteverket og området det ligger i representerer noe helt unikt, og vil sette både Odda og Norge på verdenskartet i industriminnesammenheng. Det ligger i tillegg svært godt tilrette for å kombinere vern gjennom ny og fremtidsrettet aktivitet på smelteverkstomten.
Ifølge Hardanger folkeblad den 10. august 2009 er riving av ovnshusa ved smelteverket i gang, men er foreløpig stanset av fylkeskonservatoren.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Odda og Tyssedal er sammen med Rjukan/Notodden oppført på Norges tentative liste over områder man har til hensikt å fremme til verdensarvlisten de kommende år. Formålet er å fremme dette som en nominasjon som representanter for industrihistoriske kulturminner knyttet til kraftproduksjon.

Når det gjelder Odda har Riksantikvaren, i dialog med fylkeskommunen, utredet hvilke verdier man anser som viktige i en potensiell verdensarvsøknad. Disse er sikret dels gjennom reguleringsplan og dels gjennom fredning. Kommunen stiller seg også bak dette. Det har vært en lang prosess for å komme frem til enighet i denne saken. Lokal forankring er en viktig forutsetning ved lovpålagt sikring og et vilkår for en verdensarvnominasjon.

Det er ikke uenighet om at ovn 1 og 2 ved tidligere Odda Smelteverk har verneverdi, men etter Riksantikvarens vurdering er de ikke avgjørende for å begrunne en fremtidig verdensarvnominasjon. En fornuftig forvaltning og ny bruk av de bygningsressurser som ikke er fredet eller regulert til bevaring vil kunne styrke Oddas mangfold og tidsdybde. Smelteverkstomta gir også spennende muligheter for byutvikling og verdiskaping innenfor pilotprosjektet "Oddaprosessen" i Verdiskapingsprogrammet.

Odda kommune har anledning til å sikre ovnene gjennom plan- og bygningsloven. På bakgrunn av prosessen frem mot dagens løsning og mitt fagdirektorats klare tilrådinger i saken vurderer jeg det som lite aktuelt å gripe inn i saken med fredning etter kulturminneloven. Jeg vil imidlertid, i kontakt med kommunen og berørte aktører, undersøke muligheten for å sikre ovnene på andre måter, f.eks. gjennom samarbeidsavtaler om ny bruk eller lignende.