Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1465 (2008-2009)
Innlevert: 18.08.2009
Sendt: 19.08.2009
Besvart: 24.08.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det har oppstått en strid, mellom Saarivourna sameby og Bardu kommune ang. at representanter fra samebyen har ført opp ulovlige hytter i området uten tillatelse fra kommunen. Området er mye brukt av samer i forbindelse med norsk/svensk reindrift. Kommune må nå bruke mange ressurser på å opprette lov og orden i området og kan også risikere å bruke betydelige summer på juridisk bistand.
Vil statsråden sørge for at Bardu kommune får dekket alle sine utgifter i denne saken siden årsaken er norsk/svensk reindrift?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg gi uttrykk for at jeg ser alvorlig på den hyttebyggingen ved Altevatn som svenske reindriftssamer har foretatt.

Svenske reindriftssamer har rett til å utøve reindrift i nærmere angitte områder på norsk side. I dette ligger også en adgang til å føre opp nødvendige gjeterhytter.

Men, slik oppføring av gjeterhytter må skje i henhold til gjeldende norske bestemmelser vedrørende svensk reinbeiting i Norge, og som er de samme som for norske reindriftsutøvere. Eventuell oppføring av hytter må naturligvis skje innenfor de områder i Norge der svensk reinbeiting er tillatt, og før oppføring kan skje må det være gitt tillatelse fra norske myndigheter på basis av søknad.

Det kan ikke være tvil om at svenske reindriftssamer i dette tilfellet har oppført hytter uten forutgående søknad, som derfor har skjedd uten tillatelse fra norske myndigheter. Noen hytter er oppført utenfor det området som gir rett til svensk reinbeiting. Noen hytter er oppført innenfor regulert område til fritidsbebyggelse. Slik hyttebygging er derfor selvfølgelig å anse som ulovlig.

Det er nødvendig at kommunen følger opp disse konkrete forholdene. Jeg har i den forbindelse i møte med ordfører gitt klart uttrykk for at jeg støtter kommunen i en slik oppfølging, og som i siste omgang kan føre til riving av hyttene.

Jeg vil også understreke at Reindriftsforvaltningen løpende har et ansvar for å overvåke at reindrift – både norsk og svensk – skjer etter gjeldende lover og bestemmelser, og at forvaltningen også har et ansvar for å følge opp eventuelle ulovlige forhold innenfor reinbeiteområdene.

For øvrig kan jeg nevne at også det framforhandlede forslaget til ny konvensjon mellom Norge og Sverige som nå foreligger, forutsetter at bygging av gjeterhytter skjer etter de bestemmelser som gjelder på norsk side.

Når det gjelder kostnader, kan det i tilfeller der en kommune er påført ekstraordinære utgifter vurderes skjønnsmidler. Kommunal- og regionaldepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet etter skjønn.

Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter årlig rammene på fylkesnivå som fylkesmennene fordeler videre på enkeltkommuner, etter retningslinjer gitt av departementet. Fylkesmennene kan ved fordelingen holde tilbake skjønnsmidler til senere fordeling gjennom budsjettåret.

Dersom en kommune blir påført ekstraordinære utgifter, kan fylkesmannen vurdere om det er grunnlag for å gi skjønnsmidler. Også Kommunal- og regionaldepartementet holder igjen skjønnsmidler som kan benyttes ved ekstraordinære hendelser som inntreffer i løpet av budsjettåret. Praksis er da at den aktuelle kommunen kan søke departementet om midler via fylkesmannen.