Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2008-2009)
Innlevert: 19.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det innføres standardkrav til vegdekke og utnyttet trafikkmessig kapasitet på norske veier - og at jevnlige målinger av graden av oppfylling av slike standarder gjennomføres og offentliggjøres?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vedrørende standardkrav til vegdekke:

Statens vegvesen planlegger drift og vedlikehold av riksvegnettet i forhold til håndbok 111, Standard for drift og vedlikehold. Standarden beskriver grunnlaget for drift og vedlikehold av riksvegene gjennom funksjonskrav, samt konkretiserer nivået for innsatsen gjennom krav til tilstand og/eller krav til tiltak. Standardkravene angir de nivåer som samfunnet er tjent med. Standard for drift og vedlikehold omfatter også vegdekker. For fylkesveger og kommunale veger er det den enkelte fylkeskommune og kommune som fastsetter eventuell vedlikeholdsstandard.

Statens vegvesen foretar årlige målinger av dekketilstand (spor og jevnhet) på hele riksvegnettet samt store deler av fylkesvegnettet. Målingene utføres etter at sesongen for dekkelegging er avsluttet, og måleresultatene angir i hvilken grad standardkravene til spor og jevnhet er oppfylt. Resultater av målingene lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og inngår som et viktig grunnlag ved planlegging og prioriteringen av vedlikeholdet av vegdekker.

Jeg vil i tillegg peke på at denne regjeringen har økt bevilgningene til drift og vedlikehold av vegnettet betydelig. De siste fire årene er det bevilget til sammen 30,6 mrd. kr til post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet med mer. Dette er 2,7 mrd. kr mer enn det som ble bevilget under Bondevik II regjeringen. Dessuten er det i NTP 2010-2019 lagt til grunn en ramme på post 23 på 57,7 mrd. kr i perioden 2010-2019 til det framtidige riksvegnettet. Dette er en årlig økning på nær 1,2 mrd. kr sammenlignet med NTP 2006-2015. Dette viser at denne regjeringen prioriterer vedlikehold av vegnettet høyt.

Vedrørende standardkrav til utnyttet trafikkmessig kapasitet:

Jeg tolker spørsmålet slik at det er snakk om i hvilken grad det foretas trafikktellinger som gir oversikt over trafikkbildet på den enkelte veg. Statens vegvesen har 350 faste tellepunkt fordelt på det statlige og fylkeskommunale vegnettet. I disse punktene foretas døgnkontinuerlig trafikktellinger. Basert på dette datagrunnlaget beregnes det en rekke parametere, bl.a. årsdøgntrafikk (ÅDT) og en vegtrafikkindeks som gir et godt bilde av utviklingen i trafikkarbeidet i forhold til foregående år. Resultatene offentliggjøres på Statens vegvesens nettsider.