Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1469 (2008-2009)
Innlevert: 19.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 01.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Foreningen Fattignorge har utviklet "gjeldstelefonen" som er et gratis lavterskeltilbud til alle som sliter med økonomien. Tilbudet er omtrent nøkkelferdig men Nav har gitt avslag på prosjektstøtte, hovedsaklig fordi tilbudet bør være offentlig. Avslaget ligger nå hos AID for endelig avgjørelse. Et lignende tilbud har vært drevet i fire land i 15 år, deriblant England, med stor suksess.
Vil statsråden sørge for å imøtekomme Fattignorges søknad om prosjektstøtte, slik at tilbudet kan iverksettes snarest?

Begrunnelse

Foreningen Fattignorge har utviklet "gjeldstelefonen" som er et gratis lavterskeltilbud til alle som sliter med økonomien. Tilbudet er omtrent nøkkelferdig men har fått avslag på prosjektstøtte, hovedsaklig fordi slike tilbud bør være offentlige, men også fordi det ikke er penger på budsjettet. Avslaget ligger nå hos AID for endelig avgjørelse. Paradokset er at dette er en lovpålagt tjeneste, men det offentlige ikke har et adekvat tilbud. Ferske tall fra England viser at offentlig gjeldsrådgivning koster fire ganger så mye som ikke-offentlig. Man står nå i fare for at man velger bort det ikke-offentlige initiativ med resultat at mange med store gjeldsproblemer trolig forblir i gjeldsfellen fremfor en hverdag med kontroll over egen økonomi og som gjør dem i stand til å bli et velfungerende samfunnsmedlem.
Et lignende tilbud har vært drevet i fire land i 15 år med stor suksess. Foreningen Fattignorge er i stand til å starte opp umiddelbart her hjemme. Systemet er også på vei inn i Australia og Syd-Afrika. Undertegnede mener tiden er inne for å se muligheter og ikke begrensninger, derfor håper jeg at statsråden sørger for å ta tak i saken og sikre nødvendig prosjektstøtte slik at man kan komme i gang.
Tilbudet er som nevnt et lavterskeltilbud som ennå ikke finnes her i landet. Tjenesten skal, i følge foreningen, etter hvert bli kreditorfinansiert slik de tilfellet er i de andre landende. Det vil si at man trenger offentlig støtte kun i en oppstartsperiode. Med andre ord, er det nå utformet et profesjonelt, kvalitetssikret og ikke minst gratis tilbud til alle, som bare venter på å bli tatt i bruk.
Fattignorge har lokaler, arbeidsplasser til 10 telefonoperatører og tre kontor til saksbehandlere som skal jobbe med gjeld og kreditorer.
Foreningen i juni og juli foretatt en undersøkelse i kommunene som er ganske så entydig. 58 pst av kommunene svarte. Nøkkeltallene er som følger:

- 77 % av kommunene sier klart ja til et gratis, kvalitetssikret tilbud
- 35 % av kommunene opplever ventetid- og saksbehandlingstiden
utilfredsstillende.
- 62 % av kommunene har ikke tilstrekkelig resurser til gjeldsarbeidet
- 78 % av kommunene har opplevd økt pågang i 2009
- 22 % av kommunene benytter eksterne tjenester ved behov.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Foreningen Fattignorge har søkt Arbeids- og velferdsdirektoratet om tilskudd til prosjektet Gjeldstelefonen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt avslag på søknaden i brev av 3. juli 2009. Jeg kan opplyse om at jeg vil be direktoratet om å øke tilskuddet til Fattignorge med 200 000 kroner for å støtte foreningens arbeid med oppfølging av personer med gjeldsproblemer.

Generelt kan jeg opplyse om at i henhold til sosialtjenesteloven § 4-1 har alle rett på opplysning, råd og veiledning fra sosialtjenesten som kan løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Tilbudet om økonomisk rådgivning er i de fleste kommunene lagt til NAV-kontoret. Mange kommuner har egne gjeldsrådgivere.

Siden 2004 har Sosial- og helsedirektoratet og senere Arbeids- og velferdsdirektoratet, i nært samarbeid med fylkesmennene, trappet opp arbeidet med å legge til rette for utviklingen av økonomisk rådgivning i kommunene. Formålet er å bedre informasjon og bevissthet om den økonomiske rådgivningen og sikre best mulig kvalitet på den økonomiske rådgivningen ved å øke kompetansen i kommunen.

For å heve kompetansen er det blant annet utviklet et landsdekkende tredelt kompetanseløp om økonomi og gjeld rettet mot ansatte i kommunene og ved NAV-kontor. Kursene er delt inn i grunnkurs, videregående kurs og oppfølgingskurs. Formålet er å heve det faglige nivået på fagområdet. Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, samt en veileder om økonomi og gjeld. Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer årlig en nasjonal konferanse på feltet, ”Penger til besvær”. Det er gitt tilskudd til flere interkommunale prosjekter i små kommuner for å bidra til utvikling av tjenesten. For å spre informasjon om tjenesten er det opprettet en egen nettside for økonomi og gjeld med relevante lenker.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra departementet utredet oppretting av et grønt nummer til en veiledningstjeneste for økonomi og gjeld. Jeg kan opplyse om at direktoratet er i tett dialog med NAV kundesenter Nordland om etablering og drift av en slik telefontjeneste med sikte på oppstart i løpet av andre halvår i 2009. Det legges opp til at telefonen skal betjenes av personer med tverrfaglig kompetanse, herunder sosialfaglig, juridisk og økonomifaglig kompetanse, i tillegg til å ha god forvaltningskunnskap. Arbeids- og velferdsdirektoratet har et bredt nettverk av samarbeidspartnere i arbeidet med rådgivningstelefonen, blant annet representanter for landets fylkesmenn, Namsfogden i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Gjeldsoffer-Alliansen. Arbeidet med å etablere en landsdekkende telefonrådgivningstjeneste er et av flere tiltak for å bedre tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i økonomi- og gjeldsrådgivningstilbudet til personer med økonomiske problemer.