Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1471 (2008-2009)
Innlevert: 19.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 27.08.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden enig i at det er svært urimelig at en person som selv dekker utgiftene til en meget kostbar operasjon og som gjennom operasjonen blir 100 % arbeidsfør, ikke skal kunne få godkjent kostnadene til operasjonen som "særfradrag for usedvanlig store sykdomsutgifter", og hvis statsråden er enig, hva vil hun gjøre for at dette kan utgiftføres i selvangivelsen under posten "særfradrag"?

Begrunnelse

Jeg har blitt kontaktet av en kvinne som har fått utført en vellykket skiveproteseoperasjon ved et privat sykehus i juni 08. Hun ble ikke tilbudt den samme operasjonen ved noe offentlig sykehus. Allerede etter 3 måneder var hun tilbake i 50 % stilling. Siden mars 09 har kvinnen vært tilbake i full stilling. Hun har selv betalt for operasjonen og har som hun sier "for så vidt slått meg til ro med at jeg ikke får dekket operasjonskostnadene" selv om jeg vet jeg har spart samfunnet for mange millioner ved at jeg er i arbeid og ikke uføretrygdet". Kvinnen førte istedenfor opp operasjonskostnadene på selvangivelsen for 2008 under posten om "særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter". Kravet om "særfradrag" ble videresendt til Fylkesmannen i Hordaland for avgjørelse. Fylkesmannen avslo søknaden om fradrag fordi det hevdes fra Fylkesmannen at den gjennomførte operasjonen ikke kan anses som "faglig forsvarlig". Det betyr at den vellykkete operasjonen som kvinnen har fått utført, og som har brakt henne fra uførhet til arbeidsførhet ikke er faglig forsvarlig. Dette til tross for at denne type operasjoner også utføres ved norske sykehus drevet av det offentlige.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For at kostnader ved behandling i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell i utlandet skal gi rett til særfradrag for usedvanlig store kostnader ved sykdom, er det et vilkår at tilsvarende behandling ikke tilbys av offentlig norsk helsevesen. Videre er det krav om at helsemyndighetene vurderer det oppsøkte helsetilbudet som faglig forsvarlig. Dersom disse betingelsene er oppfylt, gis særfradrag etter skatteloven § 6-83 annet ledd.

Det vil være uheldig å stimulere skattyterne skattemessig til å betale for og undergi seg medisinsk behandling som ikke var ansett som fullt forsvarlig. Særfradraget er derfor begrenset til tilfelle hvor den aktuelle behandlingen kan anses for å være fullt forsvarlig etter en helsefaglig vurdering. At også behandling som vurderes som helsefaglig uforsvarlig i visse tilfelle kan gi positive resultater for enkelte pasienter, endrer ikke dette.

Skattyteren kan kreve at fylkesmannen tar stilling om det oppsøkte behandlingstilbudet er faglig forsvarlig. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Helsedirektoratet. Helsemyndighetenes/fylkesmannens avgjørelse er bindende for ligningsmyndighetene.