Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1474 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Møre og Romsdal fylke og Vegdirektoratet har ved en rekke fergeanbudspakker de siste åra lagt prinsippene i fylkets vedtatte standard til grunn for framtidige tilbud. Det har medført åpningstider som har sikret korrespondanse med første og siste fly i flere øysamfunn i fylket- de såkalte "flyfergene". I Nordmørspakken, som nå er ute på anbud, er dette prinsippet ikke fulgt.
Hvorfor skal ikke innbyggerne i kommunene Aure og Smøla med sine 6000 innbyggere, likebehandles med andre deler av fylket?

Begrunnelse

Kommunene Aure, Smøla og Kristiansund har henvendt seg til Statens Vegvesen angående dette i brev datert 22.06.09. Kommunene har fått svar i brev datert 29.07.09 der det framgår at Samferdselsdepartementet har "satt foten" ned. Merkostnadene vil ikke bli dekt av staten. Dette selv om SAS har endret kveldskorrespondansen slik at passasjerene nå rekker siste ferga om kvelden.
Dette medfører at kostnadene med "flyferge" for dette området er blitt redusert.
Det var heller ikke vilje til å legge inn tilbudet som en opsjon i anbudsdokumentene slik at prisen kunne bli kjent. Da kunne en ha vurdert situasjonen ut fra en gitt pris, men departementet åpnet heller ikke for det.
Det etterlyses likebehandling for Normørskommunene slik at folk og næringsliv blir behandlet på samme måte på Ytre Nordmøre som andre steder langs kysten.
Både Smøla og Aure har mange offshorearbeidere og andre pendlere.
Disse kunne lettere valgt disse kommunene som bosted om kommunikasjonene hadde vært tilfredsstillende. Det blir en ekstra belastning å bo i disse kommunene nåe en må ha en ekstra overnatting når en skal reise med flyet fra Kristiansund Lufthavn, Kvernberget.
At kommuner på Nordmøre får et annenrangs fergetilbud og diskrimineres i forhold til andre regioner i samme fylke oppleves urettferdig og er dårlig distriktspolitikk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Nasjonal transportplan for 2006 – 2015, jf. St. meld. nr. 24 (2003 – 2004), presenteres blant annet standardmålene for åpningstider og frekvens i riksvegferjedrifta. Generelt har disse måltallene blitt lagt til grunn for konkurranseutsettinga av riksvegferjedrifta, dog slik at eksisterende tilbud videreføres i de tilfeller der tilbudet i utgangspunktet er bedre enn servicemålene.

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal har stilt krav til tilbudet i de aktuelle sambandene, som for andre samband som har blitt konkurranseutsatt. Fylkeskommunen krevde at tilbudet som minimum skulle oppfylle fylkeskommunens egen ferjestandard. For ordens skyld kan opplyses at fylkesstandarden i Møre og Romsdal ligger over gjeldende standardmål for riksvegferjedrifta. Samferdselsdepartementet legger for sin del til grunn at det viktig å oppfylle de gjeldende standardmålene for hele landet før en prioriterer lokale ønsker om tilbud ut over dette. Det er likevel grunn til å påpeke at standard i konkurransegrunnlaget i pakke Nordmøre er høyere enn standardmålene for alle fem samband som inngår i pakken. Dette skyldes i all hovedsak at tilbudet i utgangspunktet er bedre enn gjeldende standardmål.

Fra august 2007 til mai 2008 dekket Møre og Romsdal fylkeskommune kostnader til ruteutvidelser for 7 riksvegferjesamband i Møre og Romsdal (de såkalte ”flyferjene”). Fylkeskommunen og/eller aktuelle kommuner vil også i framtida kunne gå inn og kjøpe tilleggstjenester ut over det som ligger i konkurransegrunnlaget.