Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1478 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 28.08.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden på ny se på mulighetene for å endre merverdigavgiftloven § 16 første ledd nr. 13, slik at også bygging av Skipstunneler kan fritas for moms?

Begrunnelse

Mer transport over på sjø og bane, er fremtidsretta og viktig for næringslivet langs vår langstrakte men også svært så værutsatte kyst. Stad skipstunnel vil resultere i at langt mer av varetransporten fra næringslivet langs kysten, kan gå over fra veg til sjø. Det vil bidra til kortere, tryggere og mer miljømessig skipstrafikk i et svært utsatt område. Den vil også ha stor betydning for sikkerheten for rutegående fartøyer, og ikke minst for fiskerinæringen som også vil få sikrere og mer uavhengig transport.
Stad skipstunnel har lenge vært til utredning, og er et viktig prosjekt som en ønsker å få realisert for å sikre fremtidig raskere og tryggere transport langs kysten. Den siste utredningen fra Kystverket ser på seks ulike alternativ. I sluttrapporten som ble overlevert Fiskeri- og kystdepartementet, konkluderes det med at tunnelen vil gi positiv samfunnsøkonomisk nytte.
Saken har tatt svært lang tid med utallige utredninger og sikkerhetsklareringer. Nå endelig foreligger det planer og prosjektet har fått sin plass i NTP, men først i siste del av planperioden. Det betyr i beste fall at den vil bli igangsatt i 2019 – 2020.
Høyre vil ha fortgang i realiseringen av Stad skipstunnel, og starte byggingen allerede i 2013. I det videre arbeidet er det derfor viktig å få avklart om regjeringen vil tilrettelegge for at prosjektet vil kunne bli behandlet på lik linje som veiprosjekt på land.
I de økonomiske beregninger som blir lagt frem for Stad skipstunnel, er merverdiavgiften på nesten en halv milliard tatt med som en kostnad.
Etter merverdiavgiftloven § 16 første ledd nr. 13 skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tjenester i siste omsetningsledd som gjelder planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei og baneanlegg utelukkende for skinnegående kollektiv persontransport, samt framstilling på verksted av bruker og deler av bruer stil slik vei eller bane.
Avgiftsfritaket i § 16 første ledd nr. 13 har i hovedsak som formål å motvirke konkurransevridning og skape avgiftsmessig nøytralitet mellom offentlig og privat drift i veisektoren når det gjelder arbeid på vei, jf. Ot.prp.nr. 13 (1971 – 72). Begrunnelsen for fritaket (0-satsen) er derfor knyttet opp til at det uten et slikt fritak ville vært mer lønnsomt for staten å gjennomføre veiutbygginger med egne ansatte uten merverdiavgift enn å kjøpe tjenester fra private aktører, som for eksempel ved bruk av OPS (Offentlige privat samarbeid)
Merverdiavgift på tjenester knyttet til bygging av skipstunneler er ikke omfattet av dette fritaket etter gjeldende regelverk.
Jeg viser for øvrig til Dok. 8:93 (2007 – 2008) fra undertegnede og Stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug fra Venstre, vedrørende forslag om å endre merverdiavgiftloven § 16 første ledd nr. 13, slik at også bygging av Skipstunneler kan fritas for moms. Forslaget ble avvist og vedlagt protokollen. Flertallet i komiteen mente for øvrig følgende:

”Flertallet mener forøvrig at spørsmålet om et eventuelt merverdiavgiftsfritak må vurderes nærmere hvis vedtak om bygging av Stad skipstunnel foreligger."

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Som representanten Røbekk Nørve viser til er spørsmålet om 0-sats ved bygging av skipstunneler tatt opp tidligere. Jeg viser til Dokument nr. 8:93 (2007-2008) og behandlingen i Innst. S. nr. 48 (2008-2009) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Jeg viser også til mine brev av 19. juni 2008 og 7. november 2008 til finanskomiteen.

Begrunnelsen for innføringen av gjeldende avgiftsfritak i merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13 var som kjent ønsket om å nøytralisere den oppfordring til egenregi i vegsektoren som merverdiavgiftsregelverket kan føre til. Avgiftsfritaket innebærer at det i forbindelse med statlig finansiering av et vegutbyggingsprosjekter ikke skal tas hensyn til merverdiavgiftskostnadene på den delen som gjelder tjenester.

Som representanten Røbekk Nørve viser til mener finanskomiteens flertall at spørsmålet om et eventuelt merverdiavgiftsunntak må vurderes nærmere hvis vedtak om bygging av Stad skipstunnel foreligger.

I tråd med finanskomiteens forutsetning om at et eventuelt avgiftsunntak vurderes nærmere dersom det foreligger et utbyggingsvedtak, framgår det av mitt brev av 19. juni 2008 at det ved et eventuelt vedtak om å bygge Stad skipstunnel måtte foretas en ordinær vurdering av bevilgningene som ledd i denne beslutningen. Et eventuelt forslag om å endre loven vil også måtte fremmes for Stortinget og behandles i sammenheng med de ordinære budsjettene.