Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1479 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 21.08.2009
Besvart: 31.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Kva blei prisen på den 4 km kabelen frå Nyhamna til Tornes per km minus dei omkoblingskostanadane som ligg i begge ender og anser statsråden det som realistisk å jamføre ein slik pris med heile strekket Nyhamna (Ørskog) - Fardal?

Begrunnelse

Statnett påstår at å kable Ørskog-Fardal kostar 10 gong meir enn luftline. Eg har prøvd å få rekna ut ein kilometerpris for denne type kablar, men det viser seg å vere vanskeleg.
NorNed kabelen er 580 km og kostet 4,6 milliarder kr.
Det er en 450 kv HVDV kabel – dvs. en likestrømskabel. Statnett ønsker vekselsstrømledning Ørskog-Fardal.
En lang kabel som NorNed, med én tilknytning i hver ende, er selvsagt billigere enn en kabel med flere ”deler”.
Det er derfor ikke et tall som kan brukes direkte inn i diskusjonene om kabling av Ørskog-Fardal.
Nexan (tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk) bygde kraftkabelen til Ormen Lange - en 420kv XLPE AC kabel på kun 4 km. Dette var den første kabelen av slik type i verden og derfor et utviklingsprodukt. Nexan er ledende i verden på sjøkabler, men kan, ifølge markedssjefen, ikke oppgi en ”tommelfingerpris” på slike kabler. Om de kunne, ville de heller ikke presentere en slik pris utenom deres dialog med Statnett. Ifølge markedssjefen er de med på å gi input til Statnetts beregninger. Som produsent av sjøkabler er de samtidig selvsagt interessert i å få nye prosjekter, og vil vel dermed bidra til realistiske kostnadsberegninger.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE har fattet vedtak om sentralnettsforsterkning mellom Fardal og Ørskog. Vedtaket er påklaget. I tråd med forvaltningslovens bestemmelser er klagene nå til saksforberedelse i NVE. Som klageinstans vil departementet få saken til behandling etter oversendelse fra NVE senere på høsten.

Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på noen deler av denne konkrete nettforsterkningssaken nå. Mitt svar må derfor begrenses til å kommentere generelt spørsmål om kabel og pris ved sentralnettsforsterkninger.

Rent generelt kan jeg opplyse at mange faktorer påvirker hvor mye en sjø- eller jordkabel koster per kilometer. Det kan derfor ikke oppgis en standard kilometerpris som kan brukes uavhengig av den konkrete sak.

Pris er kun ett av mange elementer som påvirker valget mellom sjø-/jordkabel og luftledning. Systemtekniske forhold vil stå sentralt. Det kan bli spørsmål om man ved valg av sjøkabel i tillegg må forsterke eksisterende nett på land, Andre hensyn er blant annet forsyningssikkerhet, nytteeffekten forsterkningen gir ved valg av ulike traseer og tilknytningspunkter, muligheter for fjerning av eksisterende nett på lavere spenningsnivå og de totale miljøvirkninger ved aktuelle traséer. Alle disse spørsmål vil bli vurdert i departementets klagebehandling av saken, og jeg vil da selvsagt kunne gi svar på konkrete spørsmål om denne nettforsterkningssaken.