Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1483 (2008-2009)
Innlevert: 21.08.2009
Sendt: 21.08.2009
Besvart: 31.08.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvor mye offentlige midler er brukt på Galventispa etter at den kom til Norge?

Begrunnelse

Etter at Galventispa innvandret fra Sverige til Hedmark tidligere i år, har det vært satt i gang en rekke tiltak for å overvåke, skremme vekk og flytte denne ulven for bl.a. å forhindre skade på beitedyr.
Åpenhet i rovdyrforvaltningen er viktig for at folk skal beholde tilliten til forvaltningsmyndighetene. Derfor ønsker jeg å få belyst kostnadssiden ved denne typen rovviltforvaltning.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl og avhengig av jevnlig innvandring av ulv fra Finland/Russland. Galventispa er en genetisk viktig ulv, og det har derfor i første omgang vært ønskelig å gjennomføre forsøk på skremming og flytting for å avverge skader på sau i områdene hvor Galventispa har oppholdt seg denne sommeren.

Totalt er det brukt om lag kr 575.000,- på tiltak rettet mot Galventispa i perioden fra ulven vandret inn til Norge i mai 2009. Beløpet fordeler seg på ca kr 300.000,- i lønnskostnader til veterinær og mannskap fra Statens naturoppsyn (SNO), ca kr 260.000,- til bruk av helikopter i forbindelse med flytteforsøkene og ca kr 15.000,- til diverse transportutgifter gjennom sommeren. Deler av lønnskostnadene er knyttet til fast ansatt SNO-personell.

For øvrig vil jeg vise til at det i 2009 totalt er budsjettert med 80,5 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader på landsbasis, og av disse er 17 millioner kroner tildelt Rovviltnemnda i Region 5 (Hedmark).