Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1489 (2008-2009)
Innlevert: 24.08.2009
Sendt: 24.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mange i Groruddalen har lenge ventet på en nærmere regulering av flytrafikken som kan redusere støyen for beboerne mest mulig. Nye forskrifter for Oslo lufthavn skal, bl.a. etter opplysninger fra Groruddalen Miljøforum, ha vært under arbeid siden 2005. Saken skulle derfor nå være vel kjent for departementet.
Vil statsråden sette fortgang i arbeidet, slik at lokalmiljøet får en forskrift som kan dempe flystøyen mest mulig?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med etableringen av ny hovedflyplass på Gardermoen vedtok Samferdselsdepartementet i desember 1997 forskrift om inn- og utflygingstraséer for Oslo lufthavn, Gardermoen. Formålet med forskriften var å regulere flyaktiviteten ved lufthavnen slik at støyulempene ble minimalisert, samtidig som flyoperative hensyn ble ivaretatt. Ved fastsettelsen av forskriften ble det bestemt at det om lag to år etter åpningen av hovedflyplassen skulle gjennomføres en evaluering av konsekvensene av forskriften. Luftfartstilsynet startet opp arbeidet våren 2000 og evalueringen av forskriften ble sendt på høring i desember 2001.

Resultatene fra evalueringen ga ingen entydige svar på i hvilken grad formålet med forskriften var blitt oppfylt, men det kom frem at gjeldende forskrift på flere områder er vanskelig å tolke, praktisere og håndheve.

Evalueringsrapporten ble lagt fram for Samferdselsdepartementet i mai 2002. På bakgrunn av evalueringen ba departementet Luftfartstilsynet utrede anbefalingene i evalueringsrapporten og utarbeide forslag til endring av traseforskriften.

Luftfartstilsynet etablerte en arbeidsgruppe med deltakelse fra daværende Luftfartsverket (Avinor AS fra 1. januar 2003) og OSL og utarbeidet utkast til ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Luftfartstilsynet foretok høring av forskriften og det ble foretatt noen mindre endringer i forskriften på bakgrunn av høringen. Forslaget til forskrift samt høringsuttalelser, støysoneberegninger med mer ble oversendt Samferdselsdepartementet i februar 2005.

Samferdselsdepartementet har etter dette mottatt en rekke innspill og avholdt flere møter med nabokommuner, naboer og interessegrupper. Disse har tatt opp flere spørsmål vedrørende forskriften, som har vært utredet ytterligere og avklart. Dette har dessverre tatt tid.

Utkast til ny forskrift ble sendt på høring i november 2003 av Luftfartstilsynet. Etter dette har det vært endringer i trafikkgrunnlaget på Gardermoen, sammenlignet med de prognosene som var lagt til grunn. En utfordring ved dette er at forslaget til ny forskrift i henhold til OSL ikke er helt tilpasset trafikken slik den er i dag. Hvordan dette skal håndteres er nå til vurdering i departementet.