Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1491 (2008-2009)
Innlevert: 24.08.2009
Sendt: 25.08.2009
Besvart: 01.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan vil statsråden sørge for at flere kommuner kan lære av de positive erfaringene fra Verdalsprosjektet?

Begrunnelse

Verdalsprosjektet har lyktes med å få et stort antall arbeidsløse innvandrere inn i jobb.
Dette har de klart gjennom å ha prøvd ut en næringslivsdrevet modell for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Initiativet til prosjektet ble tatt høsten 2005. Da så man at det til tross for mangel på arbeidskraft i industrien i Verdal, stod mange innvandrere uten arbeid. Verdal kommune og Aker Verdal startet prosjektet i 2006 med pengestøtte fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NHO og bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Målet var å utvikle metoder for rekruttering av innvandrere, der næringslivet ble trukket inn tidlig i kvalifiseringsfasen. 16 lokale virksomheter fra industri, handel, helse, omsorg og skoler har vært med på arbeidsgiversiden og en dialogpartner for å finne gode løsninger med utgangspunkt i næringslivets tankegang og behov. Dette har resultert til at 39 av totalt 43 deltakere i prosjektet er i arbeid ved prosjektets avslutning.
Det er flere sukessfaktorer i Verdalsprosjektet
- Arbeidslivsrettet norskopplæring og grunnopplæring i norsk arbeidsliv
- Offensiv arbeidsformidling: Innvandrerne har blitt presentert som en ressurs ovenfor arbeidslivet, og ikke som en klient. Innvandrernes utdanning og erfaring har blitt godt kartlagt.
- Alternative løp for fagopplæring. Gradvis opplæring i bedriftene med praksisbasert undervisning og tilpasset teoriundervisning.
Nå er det viktig at andre kommuner kan lære av prosjektet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Oppfølgingsansvaret for ”Verdalsprosjektet – Krafttak for inkludering” ble fra høsten 2007 overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Med sin utstrakte kontakt med kommunene er IMDi en viktig instans for å formilde resultatene fra prosjektet.

Flere kanaler brukes allerede for å formidle erfaringene fra Verdalsprosjektet. Dette inkluderer internett, møter og seminarer.

IMDi hadde en nyhetssak på sin nettside www.imdi.no i forbindelse med sluttmarkeringen av Verdalsprosjektet på Stiklestad nasjonale kultursenter 26. mai 2009. Fokuset her var på resultatoppnåelse, SINTEFs følgeforskning og verktøyboken som prosjektet hadde utarbeidet.

IMDi har i tillegg formidlet og formidler resultater og metoder fra prosjektet i møter med kommuner og i samarbeidsmøter mellom IMDis regionkontor i Midt-Norge (som omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) og fylkeskontorene for NAV i Midt-Norge. Verdalsprosjektet er for eksempel tema på en fagdag som NAV Nord-Trøndelag arrangerer for sine ansatte i oktober.

IMDi skal arrangere en stor nasjonal konferanse 1. og 2. september 2009 for å markere at det er fem år siden introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere trådte i kraft som en obligatorisk ordning. Konferansen vil ha fokus på kvalitet i introduksjonsprogrammet og hvordan en skal oppnå gode resultater i økonomiske nedgangstider. Målgruppen for konferansen er bl.a. ledere og ansatte som jobber med bosetting, introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kvalifiseringsprogrammet i NAV, Ny sjanse, NAV intro, NAV arbeid, fylkesmannsembetene, NHO, LO, UDI, frivillige organisasjoner og forskere. Nærmere 850 personer er påmeldt konferansen. Gjennom parallelle minikonferanser vil prosjektlederen fra Verdalsprosjektet få anledning til å formidle resultatene og grepene som ble tatt i prosjektet.