Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1493 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 25.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Helsepolitikken er preget av en kontinuerlig debatt om ressursmangel og budsjettunderskudd. Helse Stavanger og Sykehuset Innlandet HF har likevel valgt å sløse bort økonomiske verdier ved brudd på anskaffelsesregelverket. Sykehuset Innlandet fikk 20/8 gebyr på kr 450.000 for brudd på kunngjøringsplikt. Helse Stavanger er nylig dømt i en tilsvarende sak.
Er statsråden fornøyd med at budsjettmidlene blir sløst vekk, og hva vil statsråden eventuelt gjør for stoppe denne uakseptable praksisen?

Begrunnelse

Det vises til vedtak i KOFA offentliggjort 20/8 (Sykehuset Innlandet HF og Oppland fylkeskommune) og sak på TV2 om Helse Stavanger 6. august 2009.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/kommuner-og-offentlige-etater-sloser-bort-milliarder-2843310.html

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene og helseforetakene gjør omfattende anskaffelser på vegne av den offentlige spesialisthelsetjenesten. Sektoren kjøper varer og tjenester for om lag 16 mrd. kroner hvert år. Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser er faglig relativt krevende, og en ser at foretakene dessverre for ofte bryter reglene.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom sin styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket betydningen av at regelverket skal overholdes ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Eierstyringen har gjennom flere år hatt oppmerksomhet rettet mot behovet for å få en bedre kvalitet i spesialisthelsetjenestens anskaffelser. I de senere år har det fra departementets side blitt rettet større oppmerksomhet mot organisatoriske tiltak som skal bidra til dette.

I foretaksmøtene i januar 2006 ble de regionale helseforetakene pålagt å sikre at internkontrollen i de regionale helseforetakene og helseforetakene hadde et omfang og en systematikk som var tilstrekkelig tilpasset det aktuelle bildet for risiko og vesentlighet, og at dette arbeidet hadde den nødvendige ledelsesmessige forankring.

I 2007 ble de regionale helseforetakene pålagt å gjennomgå sine innkjøpssystemer, og å påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser blir gjort kjent og etterlevd.

I 2009 har departementet pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i januar 2009 bedt om å utrede og vurdere en eventuell etablering av en ny nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser. De ble samtidig bedt om å vurdere hvorvidt andre løsninger, for eksempel etablering av et nettverk, kunne være mer hensiktsmessig for å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosesser. Det ble også bedt om å vurdere andre supplerende tiltak utover dette. Denne utredningen med vurderinger og anbefalinger vil bli oversendt departementet mot slutten av sommeren, og Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp dette arbeidet i forbindelse med foretaksmøtene for 2010.