Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1494 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Besvart: 03.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med utbygging av E6 i Stange kommune i Hedmark kan det synes som om man frakter masse lenger enn nødvendig. Det kan synes som det hadde vært enklere, og ikke minst billigere, å ta masse nærmere det stedet man bruker den. I stedet kjøpes masse fra en privat aktør, og man får lenger transport.
Synes statsråden dette er merkelig, eller har statsråden en god grunn for denne massetransporten?

Begrunnelse

Det er kjent at det er tilbudt gratis masse som ligger nærmere der denne skal brukes, men SVV har takket nei.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet refererer seg til anleggsparsellen Skaberud - Kolomoen som i tillegg til parsellen Hovinmoen – Dal utgjør første utbyggingsetappe av strekningen E6 Gardermoen – Kolomoen. Disse anleggsparsellene utgjør til sammen ca. 23 km med ny firefelts veg. Anleggsarbeidene er i sluttfasen og parsellene vil bli åpnet for trafikk hhv. 1. og 7. oktober 2009 etter en anleggsperiode på 21 måneder.

Statens vegvesen opplyser at kontrakten med hovedentreprenør Hæhre Entreprenør er utformet slik at all transport av masser som tas ut i veglinja har en og samme pris uavhengig av transportlengde. Transportlengden er altså uten betydning for transportkostnaden så lenge transporten foregår i veglinja. Det er derfor også kontraktsfestet at ekstra behov for masser kan tas ut og transporteres fra naboparsellen i sør (Skaberudkrysset) som har masseoverskudd. Denne massedisponeringen er i samsvar med St.prp. nr. 87 (2006 – 2007) hvor det er beskrevet som aktuelt å ta ut masser på mellomliggende strekninger dersom dette sikrer rasjonell utbygging. Utbygging av Skaberudkrysset inngår som del av fase 2 av E6-utbyggingen, jf. St.prp. nr. 82 (2008-200). Utnyttelse av overskuddsmasser på naboparsellen vil gi en besparelse på denne parsellen anslått til ca. 20 mill. kr. Det har ikke vært aktuelt for Statens vegvesen å vurdere eventuelle gratismasser fra private massetak i dette tilfellet.

Entreprenøren står ellers fritt til å inngå avtaler med hvem han måtte ønske om leveranser av spesialmasser av ulike slag, slik som for eksempel finknuste masser til omfylling rundt rør og kummer, så lenge massene holder den kontraktsfestede kvaliteten.