Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1497 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Besvart: 03.09.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): For noen dager siden uttalte en direktør i Direktoratet for Naturforvaltning (DN)i et intervju i Nrk, i forbindelse med flytting av "Galven-tispa" at "DN ønsker ikke å flytte problemet til nye områder". Spørsmålet kom som svar på om det er aktuelt å flytte den til Nordmarka.
Mener statsråden at dette svaret er i samsvar med mandatet til direktoratet og i tråd med Stortingets intensjoner i rovviltforliket?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Formålet med forsøket på flytting av Galventispa er å unngå videre skader på beitedyr, samtidig som det legges til rette for at denne ulven kan få spre sine gener i bestanden. Direktoratet for naturforvaltning har derfor etter en samlet vurdering kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å forsøke å flytte ulven inn i de sentrale områdene av forvaltningsområdet for ulv. Her er det størst sannsynlighet for at den kan finne en make, samtidig som det i området ikke er sau på utmarksbeite. Videre er det lagt vekt på å finne et område med oversiktlige grunneierforhold for å lette nødvendig dialog i forbindelse med flytteforsøket. På denne bakgrunn har direktoratet besluttet at Galventispa skal forsøkes flyttet til Statsskog sine eiendommer i Kongsvinger kommune. Tiltaket er etter mitt syn i tråd med Stortingets intensjoner om en bærekraftig forvaltning av ulvebestanden, og har min fulle støtte.

Avslutningsvis vil jeg gjøre det klart at flytting av rovvilt ikke inngår i de tiltakene som normalt vurderes i rovviltforvaltningen. Selv om spørreundersøkelser viser en meget positiv holdning til rovvilt i Osloregionen, er det også andre faktorer som må legges til grunn ved valg av lokalitet for flytting. Tatt i betraktning den skandinaviske ulvebestandens behov for tilførsel av nye gener, vil det være lite hensiktsmessig å flytte en genetisk svært verdifull ulv til et område hvor muligheten pr. i dag er liten for å finne en potensiell make. Jeg minner i så måte om Stortingets målsetting om at Norge skal bidra til å opprettholde levedyktige rovviltbestander. Ulv er i Norge klassifisert som kritisk truet, jf Norsk Rødliste 2006, og uten tilførsel av nye gener vil ulvebestanden på lengre sikt ikke være levedyktig.