Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1498 (2008-2009)
Innlevert: 25.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 03.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke tiltak vil samferdselsministeren iverksette for at togpendlere fra Ås, Son og Kambo får et bedre tilbud?

Begrunnelse

Togpendlere fra Ås, Vestby, Son og Kambo opplever at de har et dårligere tilbud enn de som reiser mellom Oslo-Ski og de som reiser mellom Oslo og østfoldbyene. Det pekes på at ruteplanen på denne strekningen er lite robust i forhold til å ta igjen forsinkelser og at det oppleves at togene har lav prioritet. I tillegg oppleves det at det er relativt få stopp på de aktuelle stasjonene.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: NSBs lokaltog på strekningen Moss – Spikkestad betjener bl.a. de reisende på stasjonene Ås, Vestby, Sonsveien og Kambo. Strekningene sør for Oslo mot Moss og vestover mot Asker/Spikkestad er blant de mest trafikkerte jernbanestrekningene i landet. Strekningen mot Moss trafikkeres av flere lokaltoglinjer (Østfoldbanens østre og vestre linje), regiontog til Halden og en betydelig mengde godstog.

De reisende fra Ås, Vestby, Sonsveien og Kambo har i dag et grunnrutetilbud som i utgangspunktet kjøres med 1 tog per time og 2 tog per time i rushtiden. Alle togene som trafikkerer pendelen mellom Moss og Spikkestad stopper på disse stasjonene. Dette tilbudet er tilsvarende det som tilbys de reisende med regiontog til og fra Halden.

Tilbudet for pendlerne på Østfoldbanen har ligget fast i mange år med 30-minutters frekvens på innerstrekningen Ski – Skøyen og timesfrekvens på øvrige lokal- og regiontogstrekninger. Infrastrukturen på Østfoldbanen tillater på kort sikt ikke at NSB øker frekvensen ytterligere. Strekningen Oslo S – Ski er av Jernbaneverket ansett å være overbelastet mellom 6:30 - 9:00 og 15:00-17:30 på hverdager.

NSB har informert meg om at selskapet ikke kan se at det på kort sikt er rom for økning i togtilbudet for reisende til de ovennevnte stasjoner. For på sikt å kunne gi de reisende et bedre og mer pålitelig og robust togtilbud blir nå strekningen vest for Oslo S utvidet med et nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Asker (Vestkorridoren). Arbeidet med det nye dobbelsporet startet i 2001, og er planlagt ferdigstilt i 2011/12. Dette vil ikke bare gjøre eksisterende avganger og tilbud mer pålitelig og robust, men kapasitetsutvidelsen gir også rom for en betydelig vekst i antall avganger og redusert reisetid. Dette vil være med på å legge til rette for et bedret togtilbud også på Østfoldbanen.

Gjennom flere tiår har vedlikeholdet og fornyelse av jernbanens infrastruktur ikke blitt prioritert høyt nok. Bevilgningene til jernbaneformål er i 2009 på over 10 mrd. kroner, mens i Bondevik II-regjeringens siste budsjettforslag for 2006 ble det foreslått å bevilge om lag 6 mrd. kroner. Det er i alt bevilget mer enn 3,7 mrd. kroner til jernbaneinvesteringer, noe som er mer enn 170 % mer enn det Bondevik II-regjeringen la opp til i budsjettet for 2006.

Jeg vet at NSB deler mine ambisjoner om en kraftig bedring i togtilbudet på Østlandet fra 2012.