Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1500 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 26.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Er statsråden enig i at dette samsvarer dårlig med Stortingets forutsetninger for å godkjenne fusjonen, og hva vil statsråden foreta seg for at Vital skal oppfylle stortingets vedtak om selskapets videreutvikling i Trondheim?

Begrunnelse

Det vises til Dokument nr. 15:1405 (2008-2009) og St.prp. nr. 59 (2002-2003), Innst. S. nr. 212 (2002-2003)
I forbindelse med behandling av fusjonen mellom DnB Nor og Gjensidige ga et enstemmig Storting følgende klare føring for selskapet: ”komiteen understreker betydningen av at de eksisterende miljøene rundt fusjonspartnernes aktiviteter i Bergen og Trondheim beholdes og videreutvikles. ”Det er nå gjort kjent at gjøres store personellreduksjoner på Vitals Trondheims-kontor.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar av 16. juni 2009 på spørsmål nr. 1297 vedrørende forholdet mellom vedtektene til Vital og dette selskapets aktiviteter i Trondheim, og mitt svar av 26. juni 2009 på spørsmål nr. 1405 vedrørende Vital og dette selskapets aktivitet i Trondheim.

Som det fremgår av mitt brev til Stortinget av 26. juni 2009 ser jeg det som en viktig oppgave å påse at Stortingets forutsetninger knyttet til fusjonen mellom virksomhetene til DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA overholdes.

DnB NOR opplyser at Vitals samlede bemanning i Trondheim har økt siden fusjonen, og det er nå flere ansatte i Vital i byen enn på fusjonstidspunktet. Vital skal fortsatt være tydelig til stede i Trondheim, i tråd med selskapets vedtekter. Som alle andre selskap har imidlertid Vital krav på seg til kostnadseffektiv drift. Vitals program for å styrke sin konkurransekraft og redusere sine kostnader er en integrert del av dette arbeidet.

Det følger av DnB NOR ASAs rapport for andre kvartal 2009 at Vital har videreført kostnads- og omstillingsprogrammet, som har som mål å redusere kostnadene med minst 210 millioner kroner innen utgangen av 2010. Programmet omfatter blant annet tiltak for å unngå parallelle verdikjeder og doble funksjoner samt å integrere Vitals aktiviteter tettere med DnB NOR-konsernet. Det er vedtatt en nedbemanning på 150 årsverk, og 50 årsverk er vedtatt flyttet fra Trondheim til Bergen. Jeg vil i den forbindelse vise til følgende utdrag fra St.prp. nr. 59 (2002-2003):

”Fusjonsplanen opprettholder Gjensidige NORs status som sparebank. Gjensidige NORs samarbeidsavtale med Gjensidige NOR Forsikring vil bli søkt videreført i det nye konsernet. Vital og Gjensidige NOR Spareforsikring vil bli drevet videre med hovedkontorer i henholdsvis Bergen og Trondheim, men vil bli søkt koordinert til ett livselskap.

Målet er å beholde og videreutvikle den beste kompetansen fra de to selskapene og gi økte karrieremuligheter. Nedbemanninger vil i hovedsak søkes gjennomført ved naturlig avgang og frivillige ordninger. Behovet for nedbemanning er anslått til 1600 årsverk.”

Beslutning om kostnadsbesparelser og nedbemanning tilligger styret i DnB NOR ASA og styret i Vital AS. At slik beslutning ligger til styret har også Høyre understreket bl.a. i sine merknader i innstilling til Eierskapsmeldingen. Omstillinger i selskaper er et virkemiddel for å oppnå effektivitet og konkurransekraft, og var også som vist over et sentralt poeng i forbindelse med fusjonen mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA. Gjennom hensiktsmessig omstilling bedres grunnlaget for arbeidsplasser. Jeg er imidlertid opptatt av at omstruktureringer skal skje på en skikkelig og ryddig måte. Det er vurderingen både til Vital og morselskapet at hovedfunksjoner i Vital er og vil finnes i Trondheim også etter at den planlagte organisasjonsendringen i selskapet er gjennomført.

Trondheimskontoret skal etter planen ha ansvaret for områdene innskuddspensjon, personalforsikringer og drift av ytelsesbasert pensjonsforsikring. De to første områdene er vekst- og satsingsområder for Vital.