Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1504 (2008-2009)
Innlevert: 26.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Besvart: 04.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er helse- og omsorgsministeren enig i at Ahus er et mer naturlig sykehusvalg for innbyggerne i Nes, og hva vil han i så tilfelle gjøre for at innbyggerne i Nes skal bli henvist til Ahus og få ha dette sykehuset som sitt sykehus?

Begrunnelse

Som Helse og omsorgsministeren er vel kjent med er det bygget et nytt sykehus i Akershus som selvfølgelig også er beregnet til å betjene Akershus sin befolkning. Akershus befolkning, og i særdeleshet de som bor i Romerikskommunene gleder seg over det nye sykehuset som har stor behandlingskapasitet og mange spesialisttjenester. Derfor blir avgjørelsen om at innbyggere i Nes på Romerike skal reise til Kongsvinger sykehus en merkelig avgjørelse. Kongsvinger sykehus ligger lenger unna de befolkningstette områdene i Nes enn det Ahus gjør. Fra kommunegrensen Nes/Ullensaker går det en firefelts motorvei som kan følges helt til Ahus. Motsatt vei, til Kongsvinger, er det en "sliten" tofeltsvei. Det er betydelig kortere kjøretid til Ahus en til Kongsvinger. I denne sammenheng bør det også nevnes at det er et bedre utbygget kollektivtilbud fra Nes til Ahus enn det er fra Nes til Kongsvinger. Kongsvinger sykehus mangler spesialisering på flere helseområder noe som vil medføre at pasienter vil måtte sendes videre til eksempelvis Elverum sykehus. Elverum ligger 2 timer unna Nes med bil. Må en følge offentlig kommunikasjon vil reisetiden fort bli det dobbelte. Innbyggerne i Nes gledet seg som alle andre innbyggere på Romerike til å kunne ta i bruk et nytt og moderne sykehus i sitt hjemfylke. Desto større ble skuffelsen når de nå blir henvist til et mindre sykehus utenfor fylket, et sykehus med langt færre tilbud enn Ahus. Nes er en kommune i Akershus med kort transportvei til Ahus. For innbyggerne i Nes er det et stort ønske om å tilhøre Akershus, også når det gjelder hvilket sykehus de skal benytte.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten er vel kjent med, har Helse Sør-Øst RHF foretatt enkelte endringer i foretaksstrukturen samt etablert sykehusområder i regionen. Dette er en del av et større omstillingsarbeid i Helse Sør-Øst etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de behandlet spørsmålet om sykehustilknytning for innbyggerne i Nes kommune høsten 2008, etter en bred høring (styresak 108/2008). I styrevedtaket ble det lagt til grunn at Nes kommune fortsatt skulle få lokalsykehustjenester ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger (Innlandet sykehusområde) og spesialiserte tjenester ved Ahus (Akershus sykehusområde).

Jeg har forståelse for at mange pasienter og pårørende kan oppleve det mer tungvint å reise til Kongsvinger enn til Ahus. Som kjent skal ansvaret for tjenester til befolkningen i bydel Alna i Oslo og Follo i Akershus overføres fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde innen 31.desember 2010. I behandlingen av spørsmålet om sykehustilknytning for innbyggerne i Nes kommune, ble dette forhold tillagt vekt. Styrevedtaket ble derfor supplert med at det etter at overføringen er gjennomført, skal foretas kapasitetsanalyser ved Ahus. I den forbindelse vil det bli gjort en fornyet vurdering av hvorvidt befolkningen i Nes også skal få sine lokalsykehustjenester ved Ahus, slik flere av høringsinstansene foreslo i forbindelse med høringen.

Jeg er kjent med at arbeidet med å overføre bydel Alna i Oslo og Follo i Akershus til Akershus sykehusområde nå pågår. I tråd med Helse Sør-Øst RHFs styrevedtak i saken, vil det i etterkant av overføringen gjøres en fornyet vurdering av Nes kommunes lokalsykehustilhørighet, og om kommunen fullt ut skal integreres i Akershus sykehusområde.