Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1505 (2008-2009)
Innlevert: 27.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Hvorfor vil ikke Regjeringen betale for bedre energiløsninger i sitt nye regjeringsbygg, og følge opp klimaforlikets punkt 8.8 på dette området?

Begrunnelse

I klimaforliket (Innst. til St. meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk) står det:

"Partene er enig i at offentlige nybygg så langt det er praktisk mulig, må overgå de til enhver tid gjeldende energikrav."

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Regjeringen har fulgt opp klimaforliket i forhold til offentlige nybygg og særlig i de nye regjeringsbyggene (R6). Byggeprosjektet R6 består av tre bygg: Teatergata 9, som vil være et nybygg; Keysers gate 6, som i dag er et råbygg; og Keysers gate 8, som er det gamle bygget til Statens enkekasse som opprinnelig ble oppført i ny renessansestil over tre etasjer i 1899. I 1955 ble det bygd på med tre etasjer. Bygget skal behandles som fredet, og fredningen omfatter utvendig fasade i alle etasjer og interiør i deler av bygget. Bygget oppgraderes til høyverdig kontorstandard i samråd med Riksantikvaren. Dette påvirker mulighetene for å redusere energibehovet.

I begrunnelsen til spørsmålet viser stortingsrepresentant Foss til klimaforliket, der det blant annet står at:

”Partene er enig i at offentlige nybygg så langt det er praktisk mulig må overgå de til enhver tid gjeldende energikrav.”

Det ble i 2006 satt krav om 140 kwh/m2 netto energibehov for Teatergata 9 og 160 kwh/m2 for Keysers gate 6. Kravet i gjeldende Teknisk forskrift (2007) er 165 kwh/m2 netto energibehov. Byggene har følgelig hele tiden hatt strengere energimålsettinger enn de gjeldende kravene. Når det gjelder Keysers gate 8 er som nevnt vilkårene for prosjektet og mulighetene for energieffektivitet annerledes enn for nybygg. Likevel er den prosjekterte løsningen også her under de opprinnelige energimålene fra 2006.

Jeg ser på reduksjon av energibruken som et viktig virkemiddel for å redusere de menneskeskapte klimaendringene og har derfor ved flere anledninger bedt Statsbygg om, innenfor gjeldende styrings- og kostnadsramme, å vie miljøspørsmålet stor oppmerksomhet. Statsbygg har derfor, i samsvar med målene, arbeidet med miljø og energibruk gjennom hele prosjektet og per i dag er det prosjekterte netto energibehovet for Teatergata 9; 127 kwh/m2, som er om lag 23 pst under maksimumskravet i Teknisk forskrift, og tilsvarende for Keysers gate 6; 129,6, som er om lag 21,5 pst under.

I tillegg til dette har jeg bedt Statsbygg vurdere mulighetene for ytterligere reduksjoner av energiforbruket og hvilke kostnads- og framdriftskonsekvenser dette vil gi. Statsbygg konkluderer med at ytterligere bygningsmessige endringer i den fasen prosjektet nå er i, vil medføre risiko for forsinket framdrift med 4-6 måneder, til en kostnad fra 4-40 mill kroner. I tillegg kommer estimerte investeringskostnader for tiltakene på 20-27 mill kroner. De vurderte tiltakene med størst energireduserende potensial er de det også er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder kostnader og framdrift. Disse tiltakene representerer likevel bare maksimalt om lag 6 pst gjennomsnittlig energireduksjon. Etter mitt syn er det derfor ikke regningssvarende å sette i verk tiltak som er så usikre i forhold til kostnader og framdrift, og som i tillegg gir så liten miljøgevinst.

Jeg vil til slutt minne stortingsrepresentanten om et av de overordnede prinsippene i klimaavtalen der det heter at:

”Partene er enige om at klimapolitikken må innrettes slik at den gir størst mulig utslippsreduksjon for innsatsen.”

Ytterligere bygningsmessige tiltak i R6-prosjektet vil gi liten miljøeffekt i forhold til kostnadene.