Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2008-2009)
Innlevert: 27.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Besvart: 03.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at folk som sitter i kirkeasyl skal få bevege seg fritt fram til dom faller dersom menneskerettsdomstolen i Strasbourg velger å ta saken opp til behandling?

Begrunnelse

NN og ZZ kom til Norge 3 og 4 år gamle for 20 år siden sammen med sin mor. Moren tar i en periode barna med til Pakistan i 3 ½ år og dermed mister hun og barna oppholdstillatelsen.
NN og ZZ er nå blitt 23 og 24 år og sitter i kirkeasyl fordi de mener de ikke kan lastes for at moren tok barna med ut av landet i en så lang periode at de mistet oppholdstillatelsen. Utlendingsnemnda (UNE) fattet vedtak om at søskenparet skal sendes ut av landet. Nedre Romerriket innvilget oppholdstillatelse i Norge, men Borgarting lagmannsrett frikjente UNE og utsendelsesvedtaket er derfor gyldig. NN og ZZ har klaget saken sin inn for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men det kan ta lang tid før dom faller. I mellomtiden sitter søskenparet i kirkeasyl.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Bakgrunnen for spørsmålet fra representanten Trine Skei Grande er en enkeltsak der Utlendingsnemnda har fått medhold i Borgarting lagmannsrett om at det er truffet gyldige vedtak om at et søskenpar må forlate Norge. Det vises til at søskenparet har gått i kirkeasyl og at saken er innklaget for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Ut fra gjeldende styringsforhold kan jeg ikke gå inn i eller kommentere denne konkrete enkeltsaken. Mitt svar blir derfor av mer generell art.

En utlending som har fått et vedtak som innebærer at vedkommende plikter å forlate landet, må eventuelt få et vedtak om utsatt iverksettelse hvis vedkommende skal kunne fortsette å oppholde seg her mens saken prøves for internasjonale overvåkingsorganer, slik som for eksempel EMD.

Når et vedtak fra Utlendingsnemnda bringes inn for EMD, må det tas stilling til en eventuell begjæring om utsatt iverksettelse. Avgjørelsen vil bero på en konkret helhetsvurdering, og det vil ikke være tilstrekkelig at det er fremmet klage for EMD.

For øvrig kan EMD selv anmode statene om å stanse iverksettelsen av en sak mens den er til vurdering. Det fremgår av praksis fra EMD at statene er forpliktet til å etterleve slike anmodninger.