Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2008-2009)
Innlevert: 27.08.2009
Sendt: 27.08.2009
Besvart: 04.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Foreldres rett til pleiepenger avhenger av at barnets sykdom er varig og det er et vilkår at den er ustabil. En familie med et sterkt pleietrengende barn har hatt pleiepenger i en periode, men Nav hevder nå at situasjonen er stabil og pleiepenger er avslått. Foreldrene viser til at barnet stadig utvikler seg og at fortsatt bedring er avhengig av daglig trening og arbeid for å komme videre. De har håp om å oppnå svært gode resultater.
Kan Nav innvilge søknaden med bakgrunn i at situasjonen ellers vil bli og forbli stabil?

Begrunnelse

Foreldrene i denne spesielle saken har i 1,5 år jobbet intenst med datteren etter å ha tilbrakt tid i både Hvidovre i Danmark og i Tyskland for å lære nødvendige teknikker og fremgangsmåter som bidrar til at datteren stadig blir bedre. De har håp om bortimot full rehabilitering. De har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse i 60 timer og får noe hjelp fra kommunen. I hele sommer har de imidlertid vært alene om omsorgen og treningen på grunn av ferieavvikling o.l. Uten pleiepenger er det ikke mulig for foreldrene fortsatt å være hjemme med datteren og de er nå svært bekymret for at treningsopplegget vil stoppe opp og dermed den gode utviklingen de har sett lenge. Ettersom det ikke finnes andre som er trenet i nettopp det programmet som er nødvendig vil det ikke være mulig å erstatte foreldrenes innsats. Familien omfatter også to andre barn på henholdsvis 9 og 7 år som selvfølgelig krever sitt og som blir skadelidende når all foreldrenes tid går med til å ta seg av det syke barnet, slik situasjonen vil bli dersom foreldrene igjen må vende tilbake til en normal arbeidssituasjon utenfor hjemmet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innledningsvis vil jeg bemerke at det er Arbeids- og velferdsetaten og eventuelt Trygderetten som uavhengig ankeinstans som tar stilling til om vilkårene for rett til pleiepenger i den enkelte sak er oppfylt. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere de vurderingene som er gjort i den saken som er utgangspunkt for spørsmålet.

Generelt om regelverket kan jeg opplyse at det for å få rett til pleiepenger som utgangspunkt er et vilkår at sykdommen ikke er varig. I de tilfellene tilstanden er varig og stabil over tid, vil forutsetningene være tilstede for å etablere offentlige, tilpassede hjelpetjenester, slik at foreldrene kan delta i yrkeslivet. Aktuelle ytelser for yrkesaktive foreldre som av ulike årsaker selv ønsker å ha tilsyn og pleie av sitt barn er da hjelpestønad fra folketrygden og omsorglønn fra kommunen.

Etter folketrygdloven § 9-11 gis det derfor ikke rett til pleiepenger dersom sykdommen er varig, med mindre det dreier seg om en svært alvorlig sykdom hvor tilstanden gradvis forverres. Det gis likevel pleiepenger i de periodene en varig, svært alvorlig sykdom er ustabil, eller i startfasen av sykdommen.

Det spørsmålet som Arbeids- og velferdsetaten må ta stilling til på vedtakstidspunktet i saker om pleiepenger er hvorvidt sykdommen er varig, uavhengig av forutsetninger om behovet for pleiepenger. Generelt vil det kunne være en problemstilling om barnet vil oppleve bedring uten at sykdomssituasjonen i det store og hele endres eller om utsiktene er slik at sykdommen ikke anses varig. Hva som er tilfellet, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak.