Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2008-2009)
Innlevert: 28.08.2009
Sendt: 31.08.2009
Besvart: 07.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har tidligere stilt spørsmål om jernbanesatsing i bergensregionen. I BT 26.8.2009 setter NSB på nytt fokus på sitt prosjekt om å forlenge dagens jernbanenett i bergensregionen til hhv Flesland flyplass og til Åsane. Dette er i tråd med både Jernbaneverkets og NSBs strategi om å satse på lokaltransport i de store byene. Prosjektet kan gi flytog mellom Norges nest største by og nest største flyplass og lokaltog til en bydel med 45 000 innbyggere.
Hvordan vil statsråden medvirke for å få prosjektet realisert?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som opplyst tidligere, senest i mitt svar av 6. februar 2009 på skriftlig spørsmål nr. 606 fra stortingsrepresentant Arne Sortevik, foreligger det per i dag ikke planer for jernbanetilknytning til Flesland utarbeidet av Jernbaneverket. Slike planer er heller ikke en del av stortingsbehandlet Nasjonal transportplan 2010-2019.

Jernbaneverket har de senere årene prioritert opprusting og kapasitetssøkende tiltak Bergensbanen/Vossebana i tråd med gjeldende Nasjonal transportplan.

Kapasiteten på Vossebana mellom Bergen og Arna vil få et vesentlig løft i kommende planperiode gjennom utbygging til dobbeltspor gjennom Ulrikstunnelen. Kapasitet, presisjon i rutetider og hastighet vil også forbedres ved en rekke mindre investeringstiltak og oppgradering på Vossebana (strekningen Arna – Voss).

Som tidligere opplyst har Bergen kommune planer for skinnegående kollektivbane til Flesland. Bybanen ferdigstilles i løpet av 2010 til Nesttun. Det foreligger reguleringsplan for etappe 2 av Bybanen, strekningen Nesttun – Rådal. Det er planen at den skal videreføres til Flesland. Et jernbanespor bygget kun for persontrafikk anses derfor ikke som aktuelt.

Det pågår nå arbeid både med konseptvalgutredning /ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) for regionpakke Bergen og utredning av lokalisering av ny havn. Resultatene av disse utredningsarbeidene vil påvirke behovet for framtidig jernbanekapasitet hhv. for person- og godstrafikk i Bergensområdet.

Det er naturlig å avvente resultatet av disse utredningsprosessene før det eventuelt vurderes å igangsette et utredningsarbeid knyttet til jernbane til Flesland.