Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1513 (2008-2009)
Innlevert: 28.08.2009
Sendt: 31.08.2009
Besvart: 14.09.2009 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Grensefylker som Østfold og Hedmark har ekstra politiutfordringer knyttet til oppfølging av grensetrafikken som er stadig økende. Tolletaten har fått tilført ekstra ressurser, noe som har ført til at det avdekkes stadig mer kriminalitet. Dessverre har ikke politiet tilstrekkelig kapasitet til å følge opp dette, blant annet som følge av at kriteriene for tildeling av penger til politiet ikke tar hensyn til grenseproblematikken.
Vil statsråden endre den nåværende praksis?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Enkelte politidistrikt har grenseoverganger med særskilte utfordringer. Dette gjelder først og fremst de politidistriktene som har grense mot Sverige i de områdene hvor det er stor trafikk, men utfordringene gjelder også for politidistriktene med større flyplasser og havner. Politidistriktene som har ansvaret for yttergrensene i forhold til Schengenavtalen, har i tillegg ansvaret for grensekontroll av reisende.

Jeg vil understreke at politiet ikke lenger utøver ordinær personkontroll på den norsk-svenske grensen. Tolletaten har imidlertid ordinær varekontroll på grensen, og avdekker gjennom dette en rekke saker som gjelder blant annet ulovlig narkotikatrafikk. Slike saker blir overført til politiet for etterforskningsmessig oppfølgning og påtale.

Grenseoverskridende kriminalitet krever et nært samarbeid med utenlandske politimyndigheter. Internasjonale avtaler om politisamarbeid og god informasjonsutveksling er nyttige verktøy både for å forebygge og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. Dette gjør politiet i stand til å arbeide kunnskapsbasert for en effektiv og målrettet innsats.

Det er etablert et godt samarbeid mellom tollmyndigheten og politiet, og etatene bistår hverandre i en rekke saker knyttet til grensekryssende kriminalitet. Mer omfattende saker er høyt prioritert, og vil etter omstendighetene kunne involvere flere politidistrikter. I tillegg vil disse sakene jevnlig kreve samarbeid med andre lands myndigheter.

Regjeringen la denne uken frem en omfattende tiltakspakke for å styrke politiets arbeid på utlendingsområdet. Tiltakene, som samlet utgjør 150 mill kr, omfatter økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering. Dette skal bidra til å redusere antallet identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et Nasjonalt Identitets- og dokumentasjonssenter, døgnbemanning av ”grensekontrollbilen” samt opprettelsen av en egen transportenhet i Østfold for å kjøre asylsøkere direkte fra grensen til Politiets utlendingsenhet, er noen av tiltakene. I tillegg vil det bli gitt en generell styrking av Østfold politidistrikt. Dette er tiltak som også vil kunne bidra til å styrke politiets arbeid knyttet til kriminalitetsbekjempelsen.

Når det gjelder ressurstildelingen til politidistriktene er det Politidirektoratets ansvar å fordele de midler Stortinget har bevilget til de enkelte politidistrikter innenfor de overordnede føringer som er gitt av Stortinget, supplert med blant annet prioriteringer gitt av Justisdepartementet og Riksadvokaten. Politidistriktene tildeles en ramme, og det er opp til politimesteren å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for. Det er politimesterens ansvar å disponere tildelte resurser på en slik måte at det sikres en god oppgaveløsning i politidistriktet, herunder også de spesielle utfordringer som ligger i at enkelte distrikt har store utfordringer knyttet til grensetrafikk. I dialogen mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet, politidistriktene og særorganene, blir det tatt hensyn til spesielle ressursmessige forhold som for eksempel utfordringer knyttet til grensetrafikken. Jeg ser ikke noen grunn til å endre på dette systemet.

Jeg ber for øvrig om forståelse for at jeg på dette tidspunkt ikke kan gå ut med ytterligere detaljer om inn på spørsmål som knytter seg til neste års budsjett. Dette vil som kjent bli lagt fram for Stortinget i begynnelsen av oktober i år.