Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1515 (2008-2009)
Innlevert: 31.08.2009
Sendt: 31.08.2009
Besvart: 03.09.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når kan man forvente at sjøtransporten langs kysten kan få merke konkrete resultater av Regjeringens varslede reduksjon av ulike gebyr og avgifter, samt effektivisering og forenkling av lostjenesten?

Begrunnelse

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen en samlet vurdering av alle gebyrer og avgifter innen sjøtransport. I Budsjettinnstilling S. nr. 13 (2005-2006) slår i tillegg en enstemmig transport- og kommunikasjonskomité fast det samme. På spørsmål fra undertegnede svarer fiskeri- og kystministeren 22. desember 2005 at arbeidet med å gjennomgå Kystverkets gebyrstruktur allerede var startet opp.
Nå snart fire år senere er lite skjedd i praksis. I svar til stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr skriver fiskeri- og kystministeren 25. februar i år at det innkreves om lag 655 millioner kroner i losgebyrer, kystgebyr og sikkerhetsgebyrer.
Dette rammer både skipstransporten og mange andre næringer tilknyttet denne hardt og virker klart konkurransevridende. Dette setter igjen verdiskaping og arbeidsplasser i fare. I Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, varsles det en gjennomgang av lostjenesten med sikte på effektivisering, uten at dette skal gå ut over sikkerheten til sjøs.
I tillegg varsles nå endelig justeringer i gebyrer og avgifter.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om å legge til rette for overføring av gods fra veg til sjø er fulgt opp. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 fremmes flere forslag for å styrke sjøtransportens konkurransevilkår. Det fremkommer her at regjeringen foreslår å fjerne kystgebyret og årsavgiften for havnesikkerhet. En konkretisering av disse forslagene må følges opp gjennom de ordinære budsjettprosesser.

Videre er det i Nasjonal transportplan 2010-2019 redegjort for gjennomgangen av lostjenesten og lospliktreglene, som også er kjent som loseffektiviseringsprosjektet. Forslag til endringer som følge av gjennomgangen vil bli sendt på høring i 2009. De økonomiske virkningene vil bli nærmere redegjort i forbindelse med høringen.

I gjennomgangen vurderes det blant annet å endre den generelle grensen for losplikt fra fartøysstørrelse 500 bruttotonn til fartøyslengde 70 meter. Bakgrunnen er at fartøyets lengde målt i meter er et viktigere kriterium for fartøyets navigasjonsegenskaper enn fartøyets størrelse målt i bruttotonn. Forslaget innebærer fritak for anslagsvis 500 fartøyer som i dag anløper Norge og er omfattet av losplikt. Videre er det behov for å kunne vurdere strengere kriterier enn den generelle grensen for losplikt på 70 meter i enkelte områder som anses som særs krevende å navigere. Det legges derfor opp til en geografisk begrenset losplikt for fartøy mellom 50 og 70 meter. Det legges også opp til losplikt for alle fartøy over 50 meter som fører farlig eller forurensende last.

Videre vurderes det å gjøre farledsbevisordningen enklere, ved å endre kravet fra vektlegging av formelle krav til fartstid og seiling på norskekysten til faktisk prøving av kompetansen. Losplikten kan overholdes ved at et fartøy tar los om bord, eller ved at kapteinen om bord innehar et gyldig farledsbevis. Endringene som vurderes innebærer at en navigatør kan få sitt farledsbevis mye raskere. Samtidig vil det stilles større krav til å bevise at vedkommende faktisk er i stand til å seile på norskekysten uten losbistand.

Det vurderes også endringer i losgebyrene som vil gjøre det mer attraktivt å seile med farledsbevis enn hva som er tilfelle i dag. Gevinsten vil være reduserte gebyrer for skipsfarten og lavere ressursbruk for lostjenesten.

Lostjenesten er 100 pst gebyrfinansiert. Jeg gjør derfor oppmerksom på at finanskrisen har medført redusert skipstrafikk og etterspørsel etter lostjenester i 2009. Dette medfører økt usikkerhet når det gjelder budsjettsituasjonen, og Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket har etablert en dialog om mulige tiltak for å møte en sviktende inntektsside i 2009. Det vil bli gitt en nærmere orientering om dette i forbindelse med fremleggelsen av Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdepartementet.