Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1516 (2008-2009)
Innlevert: 31.08.2009
Sendt: 01.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Med bakgrunn i den prekære økonomiske situasjonen for Polarmuseet i Tromsø og den usikre progresjonen rundt prosjektet Nordområdemuseet, er statsråden villig til å sørge for at Polarmuseet kan holdes i drift fram til neste konsolidering er et faktum?

Begrunnelse

Polarmuseet i Tromsø er et av de best besøkte museene i landsdelen, med over 30 000 besøkende årlig, og deres samlinger og formidling har nasjonal og internasjonal viktighet.
Undertegnede er kjent med at Polarmuseet fikk avslag på søknad om driftsstøtte/prosjektstøtte våren 2009, jf. brev fra departementet 27. mai. d.å. Undertegnede er videre kjent med at selv ikke i Polaråret ble dette museet tilgodesett med statsstøtte.
Undertegnede mener det er grunn til å se på denne saken på nytt, slik at Polarmuseet blir tildelt driftsstøtte. Polarmuseet bør i tillegg få kompensert for tidligere uteblitt statsstøtte, ettersom uteblitt støtte har satt dette nasjonalt viktige museet i en svært prekær økonomisk situasjon.
Det anses som urimelig at Polarmuseet også etter en faktisk konsolidering skal bli avskåret fra statsstøtte. Det kan ikke være slik at visjoner om en ny konsolidering skal være grunn til utsettelse av statsstøtte. Polarmuseet må uansett holdes oppe fram til en ny konstellasjon eventuelt er på plass.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I tråd med museumsreformen ble kap. 328, post 60 Tilskuddsordningen for museer avviklet i 2004. Polarmuseet ble da stående på en liste over mindre museer som til da ikke hadde funnet sin plass i en konsolidert struktur. I tilskuddsbrevene fra Abm-utvikling til disse museene i 2006, gikk det klart fram at 2006 ville være det siste året for statlig tilskudd til de museene som ikke gikk inn i en konsolidering med et større regionmuseum. Det statlige tilskuddet på kr 562 000 til Polarmuseet ble ikke videreført i 2007 fordi museet ikke hadde funnet en plass innenfor den konsoliderte strukturen innen utgangen av 2006.

Jeg er svært positiv til planene om et nordområdemuseum, der tanken er at Polarmuseet skal inngå sammen med Tromsø Museum, Perspektivet museum og mulige andre aktører i regionen. Jeg legger til grunn at Polarmuseet finner sin plass i denne prosessen.

Inntil Polarmuseet inngår i et fremtidig nordområdemuseum eller i en annen enhet innenfor det nasjonale museumsnettverket, anser jeg driften av museet som et regionalt anliggende.