Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1517 (2008-2009)
Innlevert: 01.09.2009
Sendt: 02.09.2009
Besvart: 23.09.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Hvordan skal det offentlige fremme god arkitektur når fylkeskommuner og kommuner benytter et prekvalifiseringssystem som ikke belønner god arkitektur?

Begrunnelse

Offentlige oppdragsgivere gjennomfører i dag som regel en prekvalifisering i forkant av sine konkurranser. I kravene til prekvalifisering blir det krevd at arkitektkontorene kan vise til erfaring fra spesifikt den type bygg som det skal konkurreres om. Krav om slik kompetanse virker svært begrensende, direkte konkurransevridende og ikke minst konserverende i forhold til løsninger. Erfaring belønnes, god arkitektur belønnes ikke.
Det vi ser er at det innarbeides en praksis med å kreve erfaring i prosjektering/gjennomføring av én spesiell type bygg. Eksempelvis kan det i forbindelse med bygging av et psykiatrisk sykehus, stilles krav om at arkitekten har tegnet et psykiatrisk sykehus de siste fem år, mens arkitekter som kanskje har tegnet andre typer sykehus blir utelukket fra konkurransen. Dette blir feil.
Langt viktigere enn å stille krav til spesifikk erfaring fra samme type bygg vil være å spørre etter erfaring fra bygg av tilsvarende størrelse og kompleksitet.
Dette ville bidra til å åpne markedet og flytte fokuset fra kvantitet over på kvalitet. Det vil skape større konkurranse og tvinge oppdragsgiverne til å vurdere arkitektene ut i fra arkitekturen i referanseprosjektene. Og det ville åpne for større bruk av skjønn i prekvalifiseringen.
Begrunnelsen for å etablere en praksis som nevnt fra det offentliges side er gjerne at man vil spare ressurser ved å slippe "å drive opplæring" av nye aktører hver gang et prosjekt utlyses. Imidlertid oppleves dette å være svært kortsynt og ikke egnet til å fremme kvaliteten på det offentlige rom.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen ønsker å bidra til attraktive bygde omgivelser gjennom god arkitektur og god byggeskikk. Plan- og bygningslovgivningen stiller krav til arkitektonisk utforming. Det stilles der krav om at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Kommunen er den lokale plan- og bygningsmyndighet, og tiltak skal etter kommunens skjønn ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til sin funksjon og i forhold til de bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Dersom det skal gjennomføres arkitektkonkurranser og det i den sammenheng er aktuelt med prekvalifisering må dette skje i trå med regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket stiller krav om at alle anskaffelser skal skje etter konkurranse. Konkurranseformen velges ut fra det enkelte prosjektets egenart, hensynet til overordnede føringer og samlet omfang. En slik konkurranse kan være åpen eller begrenset. Dersom oppdragsgiver velger å begrense antall leverandører som får levere tilbud, skal dette skje gjennom en prekvalifisering der de kvalifikasjonskrav som benyttes skal være objektive og stå i forhold til den aktuelle anskaffelsen. En oppdragsgiver står i utgangspunktet relativt fritt når det gjelder å stille krav til leverandørene, men må holde seg innenfor de rammer som regelverket stiller. I praksis betyr dette at det i stor grad er opp til den som utlyser konkurransen å fastsette hvilke kriterier som relevant å benytte i den aktuelle konkurransen.

Jeg er tilhenger av det kommunale selvstyret og mener vi må ha tillit til at kommunene og fylkeskommunene selv har de beste forutsetninger for å ta ansvar for anbudsprosesser og utformingen av kommunale og fylkeskommunale bygg. Det skal sterke og gode grunner til for at staten skal gripe inn overfor kommunene og fylkeskommunene med styringsvirkemidler. Jeg kan ikke se at det foreligger slike grunner på dette området. Jeg vil snarere tvert i mot hevde at dette er et område man med gode grunner bør overlate til det kommunale selvstyret.