Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1520 (2008-2009)
Innlevert: 01.09.2009
Sendt: 02.09.2009
Besvart: 14.09.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg er kjent med at det foreligger flere mobbe- og trakasseringssaker i Forsvaret. Noen saker er formelt sendt som varslingssak. Flere har fått store personlige problemer og traumer, og de skadelidte rammes på ulike måter. Både Forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen er godt kjent med sakene, men pr. d.d. er det ingen som vet når eller hvordan sakene vil bli fulgt opp. De trakasserte lever i uvisshet og har gjort det lenge.
Når vil disse alvorlige sakene bli behandlet og løst?

Begrunnelse

Det er meget alvorlig at Forsvarets eget varslingssystem ikke ser ut til å virke slik det skulle. Enda verre er det at alvorlige mobbe- og trakasseringssaker forekommer. Det som hittil har skjedd er at de skadelidte i flere tilfeller har måttet flytte på seg, ev. blitt sykemeldt. De som er skadelidte har lenge levd i uvisshet om fremtiden.
Det er oppsiktsvekkende at Forsvaret som arbeidsplass påfører ansatte alvorlige traumer. Holdningsarbeid, etikk og bedre ledelse skulle gjøre Forsvaret bedre, jf. Handlingsplan for forsvarssektoren. Dette er tydeligvis ikke ivaretatt, i alle fall ikke i deler av Forsvaret.
Spesielt vil det ramme unge kvinner som ønsker verneplikt, å komme inn i et dårlig arbeidsmiljø der de kan risikere å bli trakassert og mobbet. Det dreier seg om flere alvorlige saker som nå er rullet opp. Både varslere og rammede bør kunne forvente å få svar på når sakene deres blir behandlet, og at de blir behandlet på en profesjonell og rettferdig måte.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: La meg først si at én sak om mobbing og trakassering i Forsvaret, er én sak for mye. Derfor jobber vi kontinuerlig med denne problematikken.

I en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2007 i Forsvaret, svarte 12,2 % at de hadde blitt utsatt for mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder.

Forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å motvirke mobbing og trakassering. Eksempler på tiltak er økt fokus på holdninger, etikk og ledelse, og opprettelse av varslingskanaler i Forsvaret. Videre er det stilt krav til ledere om å informere eget personell om hva mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet kan omfatte og hvilke belastninger dette kan medføre for den enkelte, de nærstående og Forsvaret som arbeidsgiver.

Ved en tilsvarende spørreundersøkelse i 2008 var antall ansatte som rapporterte om mobbing redusert til 5,5 %. Dette er en klar nedgang, og indikerer at Forsvaret ikke lenger skiller seg vesentlig ut fra arbeidslivet for øvrig på dette området (tilsvarende tall fra norsk referansemateriale er 4,6 %). I den samme spørreundersøkelsen fremgår det imidlertid at ulike grader av seksuell trakassering forekommer, særlig overfor yngre kvinner. Forsvarets driftsenheter har fått tilsendt resultater fra denne spørreundersøkelsen for oppfølging. Det er i den forbindelse presisert viktigheten av fortsatt å fokusere på tiltak for å forebygge og håndtere tilfeller av mobbing og seksuell trakassering. For å gi mulighet til å bringe slike forhold til behandling, har Forsvaret utarbeidet et eget direktiv med tilhørende veiledning for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret. Formålet med direktivet er å gi nærmere rutiner for den varslingsrett som følger av arbeidsmiljøloven. Informasjonen ligger åpent tilgjengelig på internett.

Varslingssaker kan være tidkrevende og vanskelige å løse på en rettferdig og klok måte. I slike saker vil man alltid måtte ivareta rettssikkerheten til den eller de det er varslet om. Der hvor varsler er anonym, er man forhindret fra å orientere varsler om sakens gang.

I varslingssaker gis det tilbud om psykososial støtte og oppfølging til den som varsler og den det varsles om. De som forvalter varslingskanalen, har mulighet til å trekke på et bredt spekter av ressurser. I dette inngår blant annet helsepersonell i kombinasjon med støtte fra Feltprestkorpset.

De involverte i en varslingssak vil kunne være uenige i de avgjørelsene som blir tatt. Det gjøres derfor rutinemessig oppmerksom på at man har rett til å bringe saken videre til Forsvarets ombudsmann eller andre tilsyns- eller kontrollmyndigheter.

Forsvaret vil i slutten av 2009 starte et forskningsprosjekt om mobbing og seksuell trakassering. Hensikten er blant annet å avklare ytterligere hva som ligger i Forsvarets tall, samt kartlegge måter å redusere forekomsten av uønskede trekk ved arbeidsmiljøet. Både ansatte og vernepliktige vil inngå i forskningsprosjektet. I denne forbindelse vil det være naturlig å se på forhold knyttet til varsling. Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse som ble lansert i 2006, og som nå revideres, tar også tak i disse problemstillingene, blant annet ved at tematikken er sentral i et nyutviklet e-læringsprogram. Forskning tilknyttet kjønn og kultur vil også stå sentralt i et program ledet av Forsvarsdepartementet i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer.

Jeg kan forsikre deg om at det jobbes kontinuerlig for at alle saker som kommer inn til forsvarssektorens varslingskanaler gis prioritet og følges opp med de ressurser saken krever. Representanten Dåvøy peker på flere viktige hensyn som må ivaretas ved behandlingen av slike saker. Både varslere og rammede skal selvsagt være trygge på at sakene blir behandlet på en profesjonell og rettferdig måte innenfor bestemmelser om taushetsplikt, arbeidsgivers ansvar og hensyn til personvern for alle parter. Mobbing og trakassering er ikke akseptabelt og Forsvaret vil fortsette å fokusere på tiltak for å forebygge og håndtere slike hendelser.