Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1521 (2008-2009)
Innlevert: 02.09.2009
Sendt: 02.09.2009
Besvart: 09.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Haugesunds Avis omtalte 5. august i år en kvinne fra Sveio sin erfaring fra norsk helsevesen. 9. mai 2007 sendte hun et klagebrev på behandlingen hun fikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Pr. 5. august 2009 ventet hun fortsatt på svar. Helsetilsynet/Fylkeslegen i Troms har flere ganger etterlyst svar og varslet en mulig reaksjon, uten at det har gitt noen konsekvens.
Mener statsråden situasjonen er akseptabel for Sveio-kvinnen, og hvordan bør Helsetilsynet ta denne saken videre?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som statsråd mener jeg det er svært viktig at alle helseforetak har gode rutiner og systemer for håndtering av klagesaker. Jeg har vært i kontakt med Helse Nord RHF som informerer meg om at direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er kjent med at det i denne saken ikke er overholdt svarfrister både overfor pasienten og til Helsetilsynet i fylket. Dette er beklagelig.

Den konkrete saken som representanten refererer til har imidlertid i ettertid vært gjenstand for granskning og ført til gjennomgang av helseforetakets saksbehandlingsrutiner. Som et resultat av denne gjennomgangen har det blitt etablert sterkere tilsyn med saksbehandlingen i avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Saken har også ført til forbedringer i det internkontrollsystemet som er etablert for å systematisere oppfølgingen av klagesaker. Helse Nord RHF har informert meg om at det nå er etablert nye rutiner som skal sikre at alle klagesaker fra pasienter til sykehusledelsen behandles i sykehusets kvalitetsutvalg, slik at man sikrer avdekking og oppfølging av eventuelle systemfeil. Jeg legger til grunn at dette vil bidra til å unngå tilsvarende saker i fremtiden.

Når det gjelder innholdet i klagesaken er det uenighet om mellom klager og helseforetak.

Jeg er informert om at saken fortsatt er under behandling hos Helsetilsynet i Troms. Jeg er oppmerksom på at den lange saksbehandlingen til dels kan skyldes forhold ved eller etterlevelsen av de retningslinjer for saksbehandling som er utarbeidet av Statens helsetilsyn. Dette vil jeg videreformidle til Statens helsetilsyn som riktig instans.