Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1523 (2008-2009)
Innlevert: 02.09.2009
Sendt: 03.09.2009
Besvart: 09.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Om vel ett år skal Ahus på Lørenskog overta som lokalsykehus for bydel Alna i tillegg til Follo i Akershus. Sykehuset skal dermed ha ansvar for ytterligere 180 000 innbyggere. Fylkeslegen i Oslo og Akershus roper nå det samme varsku som lokalmiljøet har gjort, nemlig hvordan Ahus skal makte å gi et tilfredsstillende tilbud. Fylkeslegen viser til at Ahus er presset allerede i dag og er urolig for overbelegg som særlig kan ramme kronikere.
Hvordan ser helseministeren på utviklingen ved Ahus?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at det er vedtatt at overføringen av bydel Alna og Follo i Akershus fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde skal skje innen 1.1.2011, og ikke i 2010, slik fylkeslegen legger til grunn i sitt brev der han uttrykker bekymring for overbelegg.

Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF i oppdrag å planlegge overføringen. Dette arbeidet er i gang. Det er etablert et fellesprosjekt som ledes av administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF. Gjennom dette prosjektet arbeider partene for å finne løsninger som sikrer optimal utnyttelse av de samlede ressursene. Disse planene vil bli konkretisert i løpet av det neste halve året. Herunder vil det bli utarbeidet en framdriftsplan for implementeringen. Som ledd i planleggingsarbeidet gjøres risiko- og sårbarhetsanalyser. Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF ivaretar dette i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Som representanten er kjent med, flyttet Akershus universitetssykehus HF i 2008 inn i et nytt sykehusanlegg med ny digital infrastruktur og nytt medisinsk teknisk utstyr. Dette skjedde samtidig med at store organisatoriske omstillingsprosesser ble gjennomført. I forbindelse med innflytting og bruk av ny infrastruktur har det, som kjent, vært enkelte utfordringer og innkjøringsproblemer. Det arbeides aktivt med å løse disse. Sykehuset arbeider med å forbedre pasientforløp og fjerne flaskehalser. Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil innkjøringsproblemene være løst i god tid før utvidelse av opptaksområdet finner sted. Det nye sykehuset er utformet for å gi mulighet for å øke antallet utredninger og somatiske behandlinger.

De beregninger Helse Sør-Øst RHF og Akershus universitetssykehus HF har gjort mht. kapasitet, viser at det vil være tilstrekkelig kapasitet ved Akershus universitetssykehus HF til å overta opptaksområdet i tråd med vedtaket innen somatikk. Når det gjelder psykisk helsevern har Helse Sør-Øst RHF vært klar over at det er utfordringer knyttet til kapasitet på døgnplasser ved sykehusavdelingene. I overføringsoppdraget til Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF er det lagt til grunn at helseforetakene i fellesskap skal finne løsninger, for eksempel ved at Akershus universitetssykehus HF drifter deler av sykehusavdelingene innenfor psykisk helsevern for sitt opptaksområde i bygg som i dag ligger under Oslo universitetssykehus HF.

Siste sengepir i det nye sykehusbygget ved Akershus universitetssykehus HF fullføres frem mot 2011 med ytterligere 112 senger, og et nytt pasienthotell med 70-75 senger skal ferdigstilles. Ved overføringen av Follo til Akershus universitetssykehus HF vil også Ski sykehus overføres. I det pågående planleggingsarbeidet vil det bli vurdert om aktiviteten og sengekapasiteten ved dette sykehuset skal utvides. Samlet innebærer dette en vesentlig økning i antall somatiske senger ved Akershus universitetssykehus HF før overføringen av opptaksområde finner sted.

Akershus universitetssykehus HF har de siste årene gjennomført omfattende organisasjons-utvikling gjennom samarbeid med kommunene i opptaksområdet. Dette har ført til flere konkrete samarbeidsprosjekter, bl.a. med etablering av tre spesialiserte korttidsenheter (jf. Strategisk plan for 2009-2020 for Helse Sør-Øst). Lokalbaserte spesialisthelsetjenester er særlig viktig for pasienter som har behov for kontinuerlig oppfølgning eller har kroniske tilstander som medfører gjentatte innleggelser og annen kontakt med sykehus. Dette er også i tråd med tenkningen i St.meld.nr. 47 Samhandlingsreformen (2008-2009).

Jeg legger til grunn at et utvidet opptaksområde for Akershus universitetssykehus HF skaper grunnlag for mer effektive pasientforløp med utgangspunkt i brukerens behov, og for god utnyttelse av en betydelig investering. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at det fortløpende vil bli vurdert tilpasninger i fremdriftsplanen for overføring av opptaksområde fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette for å sikre at overflyttingen kan gjennomføres uten at tilbudet til befolkningen svekkes i kvalitet eller kapasitet mens prosessen pågår.